Нашата работа

,

„Детство 2025“ с равносметка за 2018 г.

На 14.12.2018г., Коалиция „Детство 2025“ проведе своята коледна среща.

В неформална, празнична среда, организациите обсъдиха постигнатите успехи в изпълнението на политиката по деинституционализация на децата в България, както и предизвикателствата, които продължават да стоят в дневния ред на коалицията.

Като резултат от равносметката за изминалата 2018 бяха представени по-важната част от инициативите, в които членовете на Коалицията участваха активно през цялата година като:

Проблеми и предизвикателства пред деинституционализацията на децата

Обсъдиха се и много проблеми и предизвикателства пред деинституционализацията на децата като:

  • недоброто качество на грижа в новите услуги – ЦНСТ и опасността да се превърнат в малки институции;
  • липсващите стандарти за качество и финансови стандарти, гарантиращи качество на грижата за децата, за които има проведени обществени поръчки, но няма публикувани стандарти, които да могат да се прилагат в практиката и да водят до реална промяна;
  • голямото текучество в социалната система, поради ниското заплащане и необходимостта от повишаване на професионалните компетенции на работещите в нея и др.

В допълнение бяха обсъдени и някои административни въпроси.

В периода 28.01-01.02.2019 г. предстои провеждането на годишна, планираща среща на коалицията, която ще определи и приоритетите в работата през 2019-2020г.

Translate »