Новини

Д-р Питър Фугъл гостува с публична лекция в Нов български университет

На 28.10.2022г. д-р Питър Фугъл от Национален център за деца и семейства „Анна Фройд“ във Великобритания ще изнесе публична лекция в НБУ

Ментализацията при работа с деца и млади хора, които отказват помощта ни: подходът АМБИТ

Час: 15:00 – 17:00 ч.
Място: Нов български университет, Аула и през Zoom връзка. Необходима е регистрация за събитието тук: https://forms.gle/SnK83icQo5NJR2tB6

През 2021 г. Ноу-Хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ организира едногодишно обучение в подхода АМБИТ: Адаптивен, базиран на ментализация интегративен подход за специалисти, които работят с деца и младежи с комплексни потребности. Чрез този подход деца и младежи, които виждат света като враждебен, могат да разберат, че хората около тях не целят да ги нападат, унижават и пренебрегват. Това от своя страна може да ги освободи от проявата на агресия или отказа на доверие. АМБИТ създава отношения около детето, които се основават на разбиране/ментализиране на неговото поведение. Подходът включва не само онези, които са ангажирани по длъжностна характеристика да работят с трудните случаи – социални работници, психиатри и психолози. Той включва всички, които имат отношения с детето – учители, медиатори, непедагогически персонал: хората, които са в по-широкия периметър на отношения с него.

АМБИТ е подход, развит на базата на доказателства и може да се използва във всички системи, които работят с деца и младежи, като надгражда, а не елиминира други, вече работещи подходи. Ефективен е в овладяването на стреса на специалистите, работещи с деца и младежи и е адаптиран в 15 държави. България стана една от тези държави. През обучение преминаха 30 специалисти от 10 организации, работещи на територията на страната. Те създадоха българска общност, прилагаща подхода, която продължава да преподава модела на свои колеги и да го използва в собствената си практика под супервизията на „Анна Фройд“ център, спазвайки международните стандарти, които центърът е развил. Към тази общност се отправят заявки за обучения на нови екипи и услуги, което води до разпространение на модела в национален мащаб.

За лектора

От 1984 г. д-р Питър Фугъл работи като клиничен психолог в услуги за деца с различни педиатрични нужди, включително увреждания и детски психични заболявания. Между 1995-2014 г. е клиничен директор на службата за психично здраве на деца и юноши (CAMHS) в Излингтън, Лондон, където разработва модел на услуга, предоставяна в училища и социални услуги, същевременно разработвайки начини за подпомагане на деца, на които липсва стремежа да си помогнат сами. Този опит му дава основа за сътрудничество с Дикон Бевингтън при създаването на проекта AMBIT – адаптивен, основан на ментализацията подход за работа с деца и младежи. Настоящите роли на Питър включват клиничен директор в Националния център за деца и семейства „Анна Фройд“ и ръководенето на Националната програма CYP-IAPT, в рамките на UCL (Университетски колеж Лондон), която има за цел да разшири използването на практики основани на доказателства.

Translate »