Нашата работа

30 години социално образование

Ще честваме 30 години образование по социална работа в НБУ и откриване на магистърска програма “Психосоциални интервенции с деца и семейства”

На 20.3. 2019 г. Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ ще отбележи 30 години образование по социална работа в НБУ, както и Международния ден на социалната работа 2019 г. По време на събитието ще бъде открита официално и магистърската програма „Психо-социални интервенции за деца и семейства“.

„Инвестираме в нашите колеги, защото вярваме че това ще обогати не само тях със познания, техники и методи за работа с децата, но също така ще повиши качеството на социалните услуги, които предлагаме.“

Иван Иванов, Директор, Фондация „Агапедия — България”

Нарастващи нужди за професионализация в социалната сфера

С това събитие екипът на Ноу-хау центъра ще зави готовността си да продължава да отговаря на нарастващите нужди за професионализация в социалната сфера, посредством подготовката на кадри, които са адекватни на променящите се социални и обществени условия в България.

Проучване проведено пре ноември м.г. от агенция Алфа Рисърч показва, че 73% от анкетираните социалните работници заявяват, че не са подготвени да работят с децата, напуснали социалните институции, за които трябва не само да се грижат, но и да им помагат да се интегрират в общността, която е враждебна към тях.

Специалистът е основният ресурс за постигане на промяна

Според организациите, инвестиращи в образователни програми за повишаване на квалификацията на своите екипи, в социалната работа специалистът е основният ресурс за постигане на промяна. Чрез своите професионални компетентности и етика той може да осигури всички останали ресурси.

„Магистърската програма “Психосоциални интервенции с деца и семейства” на Нов български университет дава възможност за актуализиране на знанията и синхронизиране на опита с най-съвременните парадигми в областта. Осмисляне на практиката чрез теорията е ценно за процеса на супервизия в социалната работа, а изследователско-аналитичните умения развиват теорията, чрез рефлексия върху практиката. Вярваме, че инвестицията в курса ще подобри организационното развитие на сдружението като доставчик и иноватор на социални услуги за деца и семейства.“

Галя Бисет, Изпълнителен директор, СНЦ “Еквилибриум”

Събитието ще се проведе от 18.00 ч. в Аулата на университета. Подробна програма за събитието тук: 20.3.2019

Translate »