Нашата работа

, , ,

Второ обучение за областни екипи за дете-центриран подход

В Разград се проведе второто обучение по проекта, който НХЦ изпълнява, свързан със създаване на система за мониторинг на качеството на политиката за децата, финансиран от Фондация Оук. В обучението участваха представители от РДСП, ДСП, ОЗД, услуги за деца и общини от трите пилотни области, в които ще се апробира системата за мониторинг: Разград, Велико Търново и Варна и които ще бъдат част от екипите за мониторинг на местно ниво.

Целта на обучението беше да се представи методология и инструменти за мониторинг на качеството на работата по случай и управлението на социални услуги, съобразно принципите на дете-центрирания подход и да се осъществи тренинг на умения за провеждане на мониторинг.

Създаде се работно пространство за презентиране на нови знания, свързани със същността на мониторинга на качеството и на контрола – специфики на двата процеса. Участниците се запознаха с основните характеристики на дете-центрирания подход в работата на професионалистите. Проведе се съдържателна дискусия, свързана с неговото прилагане на практика.

Симулация на мониторинг чрез работата в малки групи по представени казуси

Представи се системата от индикатори в областите „Работа по случай“ и „Управление на услуги“. Беше направена симулация на мониторинг чрез работата в малки групи по представени казуси. Участниците влязоха в ролята на мониторингов екип. Те проследиха качеството в работата по представените случаи от гледна точка на постигнати резултати за детето, следвайки таблиците с индикатори.

Практическо трениране на прилагането на основния инструментариум на мониторинга

Практическата сесия през третия ден даде възможност да се тренира прилагането на основния инструментариум на мониторинга. В ролята на мониторингови екипи, участниците планираха процеса, избираха подходящите методи и инструменти.

В дискусията в края на обучението се изразиха:

  1. Разбирането за мониторинга като възможност за повишаване на качеството в работата;
  2. Притеснението на участниците по отношение на независимостта, откритостта, обективността и прозрачността на информацията и доказателствата на екипите за мониторинг, свързани с постигнатите резултати в работата с детето и неговото семейство.

Апробирането на системата за мониторинг ще се организира от АСП с участието на общините и ще се осъществи през месеците октомври и ноември.

Екипът на НХЦ ще осигури консултирането на процеса от външни подготвени консултанти, които ще подкрепят екипите за мониторинг на местно ниво. Удовлетворени сме от факта, че има разбирането, че екипите за мониторинг трябва да бъдат отворени за участието на НПО и за външни специалисти.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »