Нашата работа

, ,

Спиране на маргинализиране на ромите в Кюстендил чрез създаване на модел за развитие на общността

В ромския квартал в гр. Кюстендил живеят около 12 000 роми, които имат ограничен достъп до ресурси и услуги и вследствие на това страдат от типичните за маргинализираните общности проблеми: ранно отпадане от училище, безработица, здравословни проблеми, ранни бракове, престъпност, употреба на наркотици, проституция. Ръководството на общината планира да прекъсне поддържането на порочния кръг „бедност-необрaзованост-маргинализация-бедност” като подобри жизнената среда на семействата, образованието на децата, осигури достъп до здравни и социални услуги.

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА

Проектът обединява опита, експертизата и ресурса на партньорите в проекта, за да изгради модел за успешно справяне с нарастващите социални проблеми в ромската общност, резултат от  маргинализацията й. Работата по проекта се включва и ромската, и българската общности, за да се адресират нагласи и предразсъдъци, поддържащи изключването. Крайната цел на проекта е да се опише Модел за прекратяване на маргинализацията на роми, който да информира подобни процеси в други общности. Проектът е тригодишен и е на стойност 900 000 евро.

МЕТОДОЛОГИЯ

Проектът „Спиране на маргинализиране на ромите в Кюстендил чрез създаване на модел за развитие на общността” подкрепя изпълнението на плана за намаляване на маргинализацията, като развива набор от социални услуги и създава условия за активно ангажиране на жителите от общността с местната политика. Проектът допринася и към процеса на деинституционализация като подкрепя най-уязвимите семейства, които без такава подкрепа често прибягват до институционална грижа за децата си.

ДЕЙНОСТИ

Проучвания, анализи, разкриване на социални услуги в общността, привличане на местни активисти и лидери, пряка работа на терен и др.

ПАРТНЬОРИ

Работата по проекта е основана на партньорство между Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, Нов български университет,   Фондация „Здраве и социално развитие” и Община Кюстендил.

Нов български университет има мисия да е автономна и либерална академична институция, която допринася за напредъка на университетското образование чрез достъпно интердисциплинарно и специализирано обучение и научни изследвания  по международни стандарти. Като поставя в служба на обществото своя академичен потенциал, университетът формира предприемчиви, социално отговорни личности, подготвени за живот в условията на съвременния демократичен свят. Oбразователната философия на НБУ е основана на либералната идея за образование, свързващо придобиването на знания и професионалното специализиране с общото духовно развитие.

  • Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца към НБУ е с създаден като изследователска и консултативна организация към НБУ,  която подпомага изпълнението на  проектите за закриване на домовете за деца и развитието на нови социални услуги в общността. Центърът разработва изследователски проекти, стимулира обмен на знания и опит между професионалисти (в разработване)  и прилагане на интервенции за деца и семейства и насърчава диалог между всички участници в деинституционализацията.
  • Фондация „Здраве и социално развитие” е НПО с доказан опит в създаването на ефективни подходи за успешна интеграция на социално изолирани общности.  Фондацията развива интегрирани услуги в компактни ромски общности с цел прекъсване на цикъла „бедност – социална изолация”.
  • Община Кюстендил развива иновативни подходи за развитие на общността. Чрез комплексно въздействие и обединяване на всички налични ресурси (от Оперативните програми, национално финансирани програми и средства от местни  приходи), общината ще разгърне и приложи в практиката комплексна програма за социално развитие и включване на ромското население в общината.

Проектът се финансира от фондация ВЕЛУКС е международна компания за производство на прозорци и дограми, която упражнява  филантропска дейност. VELUXPageContent

ФОНДАЦИЯ VILLUM е фондация с нестопанска цел, създадена от Вилум Кан Расмусен в 1971. Фондацията е основният акционер на VKR Holding – компанията-майка на Групата VELUX и други предприятия). Тя  подкрепя изследвания  в областта на природните и техническите науки, както и пилотни изследвания в социалната сфера. В България тя финансира изграждането на услуги в общността, насочени към най-уязвимите социални групи.

ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

2013 – 2016 г.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »