Нашата работа

, , ,

Започваме проект за активно включване на ромски младежи

От началото на 2015 година Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца стартира участието си в международен проект PEER – Participation, Experience and Empowerment of Roma Youth” (Участие, преживяване и овластяване на ромски млади хора). Проектът е финансиран от Европейската комисия по програма “Фундаментални права и гражданство”. Проектът се изпълнява в партньорство между общо 11 университетски изследователски центрове и неправителствени организации от 9 държави-членки на ЕС.

Процес на изследване чрез действие (action research)

Проектът PEER ще даде възможност на ромски млади хора (12-18) от деветте страни да участват активно в процес на изследване чрез действие (action research). Целта е да се изучат и развият начините, по които тези хора могат да участват във взимането на решения и изпълнението на дейности, които засягат техния живот.

Това ще се постигне чрез

  • създаване на обучения за повишаване на капацитета на маргинализирани общности,
  • въвличане на ромските млади хора като съизследователи чрез процес на критична рефлексия и взаимно учене, и
  • развитие на последващи интервенции и инструменти за изследване чрез действие, които да доведат до позитивна промяна на местно, регионално и национално ниво.

PAI е процес на сътрудничество

PEER ще използва антропологичен подход за изследване на общности и метода  изследване чрез действие и участие (PAI – Participatory Action Inquiry). PAI ще включи  ромски млади хора и професионалисти като обучители, съ-изследователи, оценители и участници в проектните дейности по теми, които засягат младите хора. PAI е процес на сътрудничество, който включва цикли на взаимно учене, действие/ интервенции и рефлекия.

Методът създава среда, в която проблемите на общността и визията за тяхното решаване биват изследвани и контекстуализирани чрез рефлексия върху по-широкото знание в областта „развитие на общности“. На базата на новото знание се планират интервенции, целящи промяна.

PEER цели да надгради капацитета на младите хора, организациите, работещи с тях и местните власти, защото те трябва да разбират и ефективно да прилагат в практиката концепцията за детските права. Едни от въпросите, които ще водят екипа на НХЦ в процеса на работа са:

  • какви са подкрепящите фактори и бариерите пред участието на ромските млади хора;
  • каква е промяната, която ромските млади хора биха искали да видят в своята общност;
  • към кого биха искали да отправят своите послания;
  • кои биха искали да работи заедно с тях за промяна.

Проектът ще изследва ефекта на дейностите върху общността и ще публикува знания за стила на участие, което може да повлияе живота на индивидите и общностите.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »