Нашата работа

Ноу-хау центърът участва в представяне на изследване за ранното детско развитие у нас

Представители на Ноу-хау центъра взеха участие в конференцията на тема „Визия за ранното детство в България“, организирана от Фондация „За Нашите Деца“.

Влиянието на здравната, социалната и образователната системи върху грижата за децата в най-ранна възраст

Представени бяха резултатите от изследване на влиянието на здравната, социалната и образователната системи върху грижата за децата в най-ранна възраст (0-7 г.) в България и тяхната сигурност.

Проучването изследва взаимодействието и сътрудничеството между трите системи, както и степента, до която те работят заедно в подкрепа на детското развитие в услуги, предоставящи грижа за деца в ранната възраст (детски ясли, болнични заведения, детски градини, социални услуги и други). Обект на изследване е и темата дали и до каква степен здравната, социалната и образователната системи ползват механизми за включване на родителите, дали родителите се чувстват подкрепени в грижата за децата си, както и какво място заема взаимодействието на системите с родителите.

В рамките на събитието участниците обсъдиха изведените по време на изследването ключови препоръки за подобряване на работата на системите около детето. Те ще бъдат приоритизирани до края на месец март и ще послужат при определяне на целите на стратегията за ранно детско развитие.

Translate »