Нашата работа

, ,

Методика, създадена в НХЦ, доказа практическа приложимост в обучение на мултидисциплинарен екип в общността

На 31 август и 1 септември 2021 г. в гр. Лясковец се състоя обучение на мултидисциплинарен екип по прилагане на „Методика за интегрирана оценка на дете в риск“ на Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца. Обучението премина изцяло в онлайн среда поради пандемичната ситуация.

Въвличането на децата и родителите в образователния процес и по-доброто познаване на всяко едно дете помагат, както за по-добрия резултат от ученето, така и за предотвратяване навреме на отпадането от училище. С тази загриженост за своите ученици учители от НУ „Цани Гинчев“ в град Лясковец поискаха от НХЦ да бъдат обучени в прилагането на „Методика за интегрирана оценка на дете в риск“. Методиката е разработена от екип на НХЦ, като в процеса на нейното изготвяне се включиха експерти от здравната, социалната и образователната сфери.

Включиха се различни заинтересовани страни от общността

В процеса на подготовка на обучението интерес към методиката проявиха и други институции и така в обучението бяха включени различни заинтересовани страни от общността – ръководство, учители, психолог, логопед и ресурсен учител от НУ „Цани Гинчев“ в град Лясковец, социален работник от отдел „Закрила на детето“ към Дирекция „Социално подпомагане“ в гр. Горна Оряховица, секретаря на МКБППМН при Община Лясковец и общинския експерт, отговарящ за училищата в община Лясковец.

Като причини да се обърнат към Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца към НБУ, специалистите изтъкнаха тяхното желание да развиват система за социална работа в училище. Те подчертаха, че дейността на НХЦ е насочена към повишаване на капацитета на работещите за детско благосъстояние, а ключов се явява разработеният от НХЦ „Инструмент за интегрирана оценка на деца в риск“ , който екипът от местната общност иска да прилага активно в практиката си.

Методика, основана на правото на детето на достъп до качествена грижа и образование

Методиката за оценка на индивидуалните потребности на дете в риск е базирана на правото на детето на достъп до качествена грижа и образование, на разбирането, че децата в риск се нуждаят от адекватна на потребностите им подкрепа, от разбиране на причините за риска и от индивидуален подход в работата, който да помогне за преодоляване на кризите и за развитие на ресурсите на детето/ученика.

Методиката има изследователски, консултативен и развиващ  характер. В хода и в резултат на оценката се изследват основните рискове и дефицити, но и протективни фактори и ресурси, обсъждат се и се предлагат стратегии и мерки, които изискват мултидисциплинарен подход в работата, включването на специалисти и ресурси от различни сфери, което ще осигури подкрепа и условия, благоприятстващи оптималното развитие на всяко дете и ученик.

Оценката, която поставят колегите на обучението, е отлична. Те се чувстват спокойни да започнат учебната година и да преодолеят трудностите, пред които ще се изправят. Това, което им дава увереност, е уверението от екипа на НХЦ, че ще ги подпомогнат в работата им чрез последваща супервизия по прилагане на Инструмента и работата по случаи.

Иван Пейчев, заместник-директор, НУ „Цани Гинчев“, гр. Лясковец

Подготовка за екипа на училището за предотвратяване на възможни рискове за ученици от отпадане от образователната система

Обучението, проведено от д-р Радостина Антонова, НХЦ и училищния психолог Анет Маринова, се отличаваше с интерактивност и включване на обучаващите се по обсъждане на конкретни примери от практиката. То помогна на специалистите да структурират знанията си и да се опитат да разгледат различни ситуации през очите на детето. Обсъдиха се реални казуси от училищната практика и се начертаха възможности за промяна. От особена важност за екипа беше възможността да се обсъдят конкретни случаи. Така инструментът показа своята практическа приложимост, както за оценка на риска от отпадане на ученици от училището, така и за начертаване на насоки, с които екипът на училището да е подготвен още от първия учебен ден да предотврати възможните рискове тези ученици да отпаднат от образователната система.

Мисията на Начално училище „Цани Гинчев“ е да утвърждава ценности като професионализъм, отговорност, толерантност и приятелство и да работи системно и целенасочено за приобщаване на всички ученици към процеса на обучение и възпитание. Екипът на училището целенасочено въвлича в дейността си както родители, ученици и учители, така и местната общност – гражданство, представители на различни правителствени и неправителствени организации, медии и други.

Translate »