Новини

Напредъкът и предизвикателствата в областта на детските права в България според Комитета за правата на детето

На 95-та сесия на Комитета по правата на детето на ООН (КПД) българското правителство представи своя доклад относно провежданите политики за подобряване на състоянието на детските права. На сесията, която се проведе през м. януари 2024г., бяха изнесени и констатациите на Комитета в отговор на българския доклад.

Областите, посочени от комитета, по които държавата ни следва да насочи специални усилия са: недискриминацията и свободата на детето от всички форми на насилие; подобряването на ситуацията на децата, лишени от семейство; околната среда; образованието; търсенето на убежище от страна на деца бежанци и мигранти и детското правосъдие. По отношение на недискриминацията особено внимание КПД обърна на децата в неравностойно положение, особено на децата от ромски произход и децата, живеещи в бедност, както и децата с увреждания, децата в резидентна грижа и търсещите убежище.

Според КПД в България е постигнат напредък в много отношения, но бяха изразени конкретни препоръки по отношение на механизмите за интервенция в случаи на насилие. Те следва да са съобразени с интересите на децата така, че да не довеждат до тяхното повторно травмиране. Подчертана беше необходимостта от мерки за многосекторни и всеобхватни интервенции и подкрепа за децата, които са или са били жертви на насилие.

КПД обърна внимание и на това, че бедността, уврежданията или миграционният статус никога не трябва да бъдат единствената причина за раздялата на децата от семействата им. Качеството на образованието на всички нива, съдържанието на училищната програма и неравенствата по отношение на достъпа до образование и образователните резултати, както и ограниченият достъп до качествено ранно образование, също бяха отразени като незадоволителни.

По отношение на децата, търсещи убежище, КПД препоръча на България да засили качеството на процеса на търсене на убежище и да преразгледа методите си за определяне на възрастта. Следва да бъдат предприети спешни мерки за напредъка на детското правосъдие чрез механизми за отклоняване от наказателно производство и насърчаването на извънсъдебни мерки като напр. медиация и/или социална и психологическа подкрепа.

През м. януари българската делегация проведе и среща с представители на швейцарската правозащитна организация Child Rights Connect (CRC), които представиха съвместната си работа с Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца (НХЦ) по проекта „Настояще и бъдеще: тласък за овластяването на децата-правозащитници в България“. Работата им беше оценена високо от страна на министъра на труда и социалната политика г-жа Иванка Шалапатова и председателя на ДАЗД г-жа Теодора Иванова. Делегацията изслуша внимателно споделеното относно постиженията и бъдещото развитие на проекта и изтъкна важната роля на CRC и НХЦ за дейностите им с децата-правозащитници. Министър Шалапатова изрази готовност да подкрепи проекта в предстоящата му втора фаза.

Пълният текст на препоръките на Комитета е наличен на английски език тук.

Translate »