Новини

Ще бъде създаден модел за междусекторен подход за работа с деца и младежи с комплексни потребности

На 28.06.2022 г. се състоя първата среща по проект „Всяко дете – пълноценен член на общността“ който се реализира съвместно от Сдружение „Асоциация Пелаго“ и Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца в Нов български университет. Партньори са Община Велико Търново, Министерство на вътрешните работи, Министерство на образованието и науката, Държавна агенция за закрила на детето, Омбудсман на Република България, Регионална дирекция за социални дейности – Велико Търново, SOS Детски селища България, Международна социална служба – България, НУ „Цани Гинчев“ – град Лясковец, ОУ „Христо Ботев“ – гр. Велико Търново и Професионална гимназия по моден дизайн – гр. Велико Търново. 

В основата на разработването на този проект стои липсата на системен междусекторен подход за работа с деца и младежи с комплексни потребности, които са с висок риск от отпадане от училище и необходимост от включване в множество подкрепящи социално-здравно-образователни услуги в общността. Проектът цели да преодолее работата в изолация на отделните сектори, за да отговори на разнообразните потребности на тези деца и младежи, като приложи интегриран подход за психо-социална подкрепа, подходящ за използване от всички сектори.

Ще бъдат приложени подходите АМБИТ и Оценка на деца в риск от отпадане от училище.

За да стимулира междусекторно сътрудничество, проектът ще приложи два подхода. Първо, той ще подготви образователната система да работи с деца и младежи от целевата група, като обучи три училища да прилагат оценка на деца в риск от отпадане от училище и в мултидисциплинарен подход в работата си с тях. Инструментите, които проектът ще използва са разработени от Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца в Нов български университет и са вече апробирани в практиката.

Втората линия на работа на проекта ще се фокусира върху подготовка на специалисти от социални услуги, детска педагогическа стая и здравни услуги да използват подхода АМБИТ (адаптивен, базиран на ментализация интегриран подход) за интегриране на младежи и деца с комплексни потребности. Това е подход, базиран на доказателства за неговата ефективност, прилага се глобално и е адаптиран в български условия в последните 18 месеца. 

Източник: http://www.pelagobg.eu/2022/06/blog-post.html

Translate »