Нашата работа

,

Междинна оценка по проект на “Надежда и домове за децата-България”

Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца приключи междинна оценка за резултатите от работата по проект „Стратегическа деинституционализация и реформа в грижата за деца в България“

Завърши скорошната (2014) външна оценка, проведена от Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ. Оценката е изготвена по програма „Стратегическа деинституционализация и реформа в грижата за деца в България“ върху резултатите от интервенцията на „Надежда и домове за децата“ сред 227 деца. Оценката по програмата, целяща превенция на разделянето на тези деца от техните семейства, показва, че

“Като цяло интервенции от този тип корелират със значително подобрение в общото благосъстояние на семействата, което от своя страна предполага, че социални програми инкорпориращи подобни интервенции представляват плодотворно начинание”.

Моделът на АКТИВНА подкрепа на семейството

Моделът на АКТИВНА подкрепа на семейството е разработен от „Надежда и домове за децата“ на базата на над 20 годишен практически опит. Този опит е от различни държави в процес на преход от институционална към базирана в общността система от грижи за деца. Той представлява гъвкава и адаптивна към различни контексти добра практика за планиране на интервенции и услуги за уязвими семейства.

Моделът подпомага закриването на институциите и подготовката на системата за закрила на детето да функционира без да зависи от институционалната грижа. Това се постига чрез канализиране на ресурсите и услугите по такъв начин, че да се предотврати входа на децата към формалната система от грижи изобщо.

Повече информация за оценката и данните от нея, може да намерите на сайта на НДД:

Translate »