Нашата работа

,

Изследваме ефективността на заниманията по интереси

Министерство на образованието и науката възложи на Ноу-хау център за алтернативна грижа за деца, НБУ изследване на ефективността на заниманията по интереси, осъществени през втория учебен срок на учебната 2018/2019 година и през първия срок на учебната 2019/2020 година.

Основен изследователски фокус е как са организирани и осъществени заниманията по интереси на училищно ниво. Важно е да се види как и до колко тези занимания допринасят за развитието на ключовите компетентности на учениците. Изследването ще потърси доказателства за степента на включване на децата и до колко така структурираните занимания са в отговор на заявените интереси на децата. Ще бъде изследвано и как програмата отговаря на очакванията на учениците. Друг обект на изследването е оценката на качеството на провеждане на заниманията по интереси от гледна точка на професионален капацитет и отвореност на училището към привличане на външни ресурси.

Изследването, което започна в средата на януари 2020 г., включва 14 области, пропорционално разпределени на територията на страната, както следва: София–град, Перник, Кюстендил, Враца, Монтана, Русе, Ловеч, Велико Търново, Търговище, Варна, Бургас, Стара Загора, Хасково, Пловдив. Включени са разнообразни типове училища от малки, средни и големи населени места.

В оценката на заниманията по интереси ще се вземат предвид гледните точки нa:

  • учениците,
  • техните родители,
  • специалистите от училището,
  • специалистите от местните организации,
  • представителите на общината.

Резултатите от това проучване ще послужат за следващо развиване на съобразени със спецификите на местните нужди и ресурси стратегии за включване на учениците в занимания, подкрепящи техните интереси и цели за развитие.

Translate »