Нашата работа

,

Експертна среща за хората с увреждания

Агенцията на Европейския съюз за основни права (FRA) организира експертна работна среща в София, посветена на правото на хората с увреждания да живеят независимо и да бъдат включени пълноценно в общността и напредъка на деинституционализацията на грижата в България.

В проведените дискусии се включиха над 30 представители на националната и местна власт, доставчици на услуги, национални органи по човешките права, организации от гражданския сектор, академичните среди и хора с увреждания, които споделиха своя опит.

Бяха представени резултатите от обхватното изследване на FRA

На срещата бяха представени резултатите от обхватно изследване на FRA за това как се реализира правото на независим живот на хората с увреждания в ЕС. В рамките на изследването са проучени

  • видовете институции и услуги в общността за хора с увреждания във всички 28 държави-членки;
  • процеса по разработване и прилагане на индикатори за спазване на човешките права
  • пет държави в теренно изследване, между които и България,

Целта на проучването е да бъдат разбрани по-добре факторите, които помагат и пречат на деинституционализацията на грижата.

Предизвикателствата в процеса

Експертите обсъдиха политическия ангажимент и плановете за деинституционализация в България, финансирането на процеса и влиянието, което той оказва върху хората с увреждания. Предизвикателствата пред процеса са свързани с

  • овластяване на хората с увреждания;
  • индивидуализирането на подкрепата;
  • разширяването на възможностите за активното и смислено включване в живота на общността;
  • промяна на нагласите;
  • осъществяване на мониторинг върху изпълнението на поетите ангажименти с акцент върху качеството на живот на хората.

Опитът не се използва пълноценно

Участниците в дискусиите коментираха, че придобитият от реализирането на процеса на деинституционализация на грижата за деца опит не се използва пълноценно в планирането на аналогичната реформа в грижата за възрастни, а проблемите са сходни.

Translate »