Нашата работа

, ,

Доклад „Случаят България” 2013

Политиката по деинституционализацията (ДИ) започва с приетата от Министерски съвет “Визия за деинституционализация на децата в България”, която изразява политическата воля за разрешаване на проблема с отглеждането на деца в институции. Изследването има за цел да проучи моделът на областно ниво за деинституционализация и подготовка на общностите, както и ролята на различните участници в процеса.

Цел

Докладът отразява ключови находки за процеса на деинституционализация и представя споделеното разбиране на участниците в него за:

  • природата на деинституционализацията,
  • управлението на процеса,
  • използването на местните ресурси и опит,
  • ролята на децата и родителите,
  • новите резидентни и съпътстващи услуги в общността,
  • ролята и отговорностите на участниците в процеса.

Методология

Проучване в хода на действието (action research) е сравнително нов метод в социалните науки, развит за целите на изследване и разбиране на феномени, свързани със социална и културна промяна в човешки групи, организации и общности. Изборът на този метод за целите на изследването „Деинституционализация: Случаят България” е продиктуван от убеждението, че политиката на деинституицонализация представлява значителна социална промяна. Тази политика си поставя амбициозната цел да замени приютния модел на грижи за деца, пуснал дълбоки корени в културата, с нова система от грижи и услуги в общността. Реформа от подобен мащаб предполага координирана промяна на всички нива на функциониране на системата: политическо, административно, финансово, професионално и пр. За първи път системите на социални и здравни грижи в България, както и общностите, които те обслужват, са изправени пред предизвикателство с такава сложност.

Дейности

Анализ на съществуващата ситуация, теренно проучване, анализ на заинтересованите страни и др.

Партньори

В изследването са включени представители на общинските администрации, представители на НПО, професионалисти от помагащите професии, както и други заинтересовани лица.

Период

2012 – 2013 г.

Текстът на изследването можете да прочетете тук; https://knowhowcentre.nbu.bg/wp-content/uploads/2019/07/Deinstitucionalizacia-Sluchaiat-Bulgaria-first-part.pdf

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »