Нашата работа

,

Анализ на медийното съдържание, свързано с деинституционализацията

Изследването има за цел да проследи медийната комуникация по темата деинституционализация в двете й направления – създаване на услуги в общността и закриване на домовете. Анализът генерира знания и прави опит да отговори на серия от въпроси, като това колко се „пише” за деинституционализацията (количествено измерение на публикуваното и излъченото в медиите), каква е редакционната политика на типовете медии към деинституционализацията, кой и как комуникира деинституционализацията (кои са говорителите и техните послания), както и какъв е медийният стил по темата. К

ЦЕЛ

Крайната цел на анализа е чрез генериране на основни изводи и заключения да се формулират препоръки към бъдещите комуникационни дейности на ангажираните с темата за деинституционализацията институции и организации.

МЕТОДОЛОГИЯ

Използва се контент анализ на медийното съдържание. На базата на 34 ключови търсения – отделни думи, части от думи, комбинации от думи (фрази) и абревиатури, бяха извлечени 38 576 резултата, от които бяха отсети 12 436 публикации по изследваните теми. Всяка от отсетите публикации беше индивидуално оценена (рейтингована) по скалата „Позитивна – Неутрална – Негативна” на база начина, по който се отразява темата за деинституционализацията и свързаните с нея подтеми (вкл. деца, приемна грижа, институции, превенция, деинституционализация, благотворителност).

ДЕЙНОСТИ

В рамките на проучването се извършва контент анализ, който води до следните резултати:

  • Изследването показва, че медиите са реактивни по темата за деинституционализацията, което предполага основните говорители (държавни и местни власти, експерти) да са по-активни в създаването и генерирането на информационни поводи.
  • По места деинституционализацията е само цифри – брой деца, инвестиции, потенциални работни места.
  • Медиите продължават да са твърде положителни или твърде отрицателни в представянето на проблемите на децата в институциите. Често децата в техните материали са фон, който потвърждава определена теза.
  • Най-малка част в медийното говорене за деинституционализацията заема това за служителите в социалните домове и потенциалната им съпротива срещу реформата в системата за институционална грижа.

ПАРТНЬОРИ

Комуникационен отдел на Българската стопанска камара; студенти в специалност „Връзки с обществеността“, “Психология”, НБУ

ПЕРИОД

2011 – 2012 г.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »