Нашата работа

Ролята на академичното обучение в интеграцията на уязвими групи

Проведе се среща за ролята на академичното обучение на специалисти от помагащите професии в процеса на интеграция на уязвими групи деца. Събитието беше открито от д-р Мукаддес Налбант, заместник-министър на образованието и науката за образователната интеграция, достъп до образование, квалификация и развитие на учителите и социалния диалог. Д-р Налбант приветства д-р Галина Маркова и екипа на Ноу-хау център, НБУ, за подкрепата при организирането на кръглата маса. Присъстващите имат за цел да поставят основите за сътрудничество с висшите училища за създаване на единни стандарти в обучителните програми на студентите от помагащите професии – педагози, лекари, психолози, социални работници, логопеди и др.

Последните развития на практиката

Иван Кръстев, заместник-министър на образованието и науката в областта на международното и европейско сътрудничество и управлението на средствата от международни програми подчерта важността университетското обучение да интегрира последните развития на практиката. Той информира аудиторията за финансовото обезпечаване на нова приоритетна ос – социалната интеграцията на деца от уязвими групи, която се включва по настояване на МОН след 2013 година.

Отношението на специалистите

Г-жа Ева Жечева, председател на ДАЗД, заяви, че този форум трябва да идентифицира предизвикателствата пред достъпа до образование на деца от уязвими групи. Тя беше категорична, че не материалната база, а отношението на специалистите към тези деца и техните семейства, ще осигури този достъп.

Д-р Галина Маркова благодари на домакините и сподели, че тази кръгла маса е плод на съвместна дългосрочна работа с МОН и нейна база е съгласието на двата екипа, че подготовката на помагащи специалисти в университетите не отговаря на изискванията на практиката.

В събитието участваха представители на АСП, НПО, членове на ръководствата и университетски преподаватели от Нов български университет, СУ „Климент Охридски“, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Технически университет – Варна, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Медицински университет – София и Медицински колеж “Й. Филаретова”, практикуващи педагози, педагогически съветници, психолози, педиатри, рехабилитатори и др. Те чуха добри практики от интегриране на три групи деца от уязвими групи: деца от институции,  деца от ромската общност и деца със специални образователни потребности. В дискусията те обсъдиха как и дали тези практики могат да бъдат полезни в  актуализиране на обучителните програми, както и какви са форматите , в които може да се въвеждат промени в тях.

Студентите да могат да преразглеждат нагласи и предразсъдъци

Кръглата маса завърши с обобщението:

  • интеграцията на деца от уязвими групи може да бъде по-успешна когато  университетите създават среда, в която студентите могат да преразглеждат нагласи и предразсъдъци спрямо „различието“,
  • да развиват умения за това как да интегрират хора от уязвими общности,
  • как да гарантират и отстояват техните права в практиката,
  • как да включват, а не изключват родители.

Работа по случаи от практиката

Аудиторията се съгласи, че такава среда се създава когато студентите могат да работят по случаи от практиката, когато  работят с клиенти още докато са студенти, когато работят в екип и когато се учат от преподаватели, които имат такива умения. В заключение г-жа Грета Ганчева, директор на дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието“, оцени важността на проведената среща с приноса им към това висшите училища да подготвят кадри, които да прилагат политиките на държавата. Този диалог трябва да бъде продължен, съгласиха се участниците.

Ноу-хау центърът пое ангажимент да обобщи и комуникира резултатите от дискусията.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »