Нашата работа

, ,

Проект PEER – участие, преживяване и овластяване на ромски млади хора

Проектът PEER дава възможност на ромски млади хора (12-18 г.) от 9 страни-членки на Европейския съюз да участват активно в процес на изследване чрез действие (action research). Целта е да се изучат и развият начините, по които тези хора могат да участват във взимането на решения и изпълнението на дейности, които засягат техния живот.

Това се постига чрез

  • създаване на обучения за повишаване на капацитета на маргинализирани общности,
  • въвличане на ромските млади хора като съ-изследователи чрез процес на критична рефлексия и взаимно учене, и
  • развитие на последващи интервенции и инструменти за изследване чрез действие, които да доведат до позитивна промяна на местно, регионално и национално ниво.

Проектът има европейски обхват и се реализира в Румъния, България, Великобритания, Испания, Италия, Кипър, Литва, Франция, Ирландия.

Цел на проекта

Основна цел на проекта е участието на ромските млади хора в Европа в създаването на политики, които засягат техния собствен живот.

Методология

PEER използва изследователски методи в рамките на подхода изследване в хода на действието (PAI – Participatory Action Inquiry). Чрез PAI проектът PEER включва едновременно ромски млади хора и професионалисти като обучители, съ-изследователи, оценители и участници в проектните дейности по теми, които засягат младите хора. PAI е процес на сътрудничество, който включва цикли на учене, действие, ново знание основано на действието.

PAI е иновативен подход в изследването на общности

Методът създава среда, в която проблемите на общността и визията за тяхното решаване биват изследвани, и контекстуализирани чрез рефлексия върху по-широкото знание в областта „развитие на общности“. На базата на новото знание се планират нови действия за позитивна промяна. PAI е иновативен подход в изследването на общности за България. Той се стреми да разбере и опише процесите в социалните системи като внесе промяна в тях чрез сътрудничество с изследваната общност, и рефлексия върху промяната предизвикана от това сътрудничество. Той се базира на равнопоставено участие на всички представители на общността в процеса на промяна.

Именно тази методология е избрана, за да позволи развиването на ново знание, алтернативни интерпретации и различни перспективи. Изхождайки от парадигмата на PAI, проектът PEER разработва изследователска методология в сътрудничество с ромската общност, информирана от опита и преживяванията на общността и вплетена в естествените процеси в общността. Изследват се бариерите пред участието на ромските млади хора в създаването на политики за самите тях, начините за преодоляване на маргинализацията и факторите, които осигуряват участието като основен елемент на живота в общество и демокрация.

Дейности

Дейностите в проекта са логически разпределени в 4 направления, илюстриращи цикъла на взаимно учене, действие/интервенции и рефлекия:

1. Повишаване на капацитета на общността чрез обучения на роми за ролята на изследователи

2. Прилагане на метода PAI – изучаване на бариерите и развитие на стратегии за преодоляване

3. Споделяне на резултатите между партньорите

4. Планиране на действия, основани на новото знание, учене и промяна

Партньори

Babes-Bolyai University, Румъния; Ноу-Хау център за алтернативни грижи за деца, Нов Български университет; University of Central Lancashire, Великобритания; Huddersfield University, Великобритания; Stirling University, Великобритания; Hope For ChildrenUNCR Policy Center, Кипър; Instituto Degli Innocenti, Италия; CAT Cooperativa Sociale ONLUS, Италия; Universitat Autonoma De Barcelona, Испания; Fundacio Privada Pere Closa, Испания; Laboratory of Studies and Research on Social Interventions (LERIS), Франция; Siauliai University, Литва; University College Dublin, National University of Ireland, ИрландияВодещ партньор: Babes-Bolyai University

ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

1.01.2015 – 31.12.2016 г.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »