Нашата работа

Работна конференция стартира „Очите на 4!“ – кампания за нулева толерантност към сексуалната експлоатация на деца

„Сексуалното насилие е равносилно на смърт.“ Катя Велева, психолог, Фондация „Пулс“

На 18 април се проведе работна конференция на Партньорството за учене и действие (ПУД) за нулева толерантност към сексуалната експлоатация на деца. В събитието участваха представители на СЗО, Уницеф, Отдел по Киберпрестъпност в ГДБОП на МВР, представители на неправителствени организации, Международната служба по миграция, академичната общност и водещи национални медии. Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца е активна част от ПУД от самото му създаване.

Най-бедните деца и децата с увреждане – с най-висок риск от сексуална злоупотреба

Актуални данни и предложения за работещи решения за противодействие на сексуалната злоупотреба с деца бяха представени и дискутирани от участниците. В 38 държави с ниски и средни доходи близо 17 млн. жени в зряла възраст съобщават за насилствен секс в детството си, а около 2,5 млн. в Европа се оплакват от преки или косвени форми на сексуално насилие и експлоатация. Данните показват също, че децата са изложени на най-голям риск от сексуално насилие и експлоатация в контекста на близките отношения. В 20 държави почти 9 от 10 девойки, които са станали жертва на насилствен секс, съобщават че това се е случило в юношеска възраст от близки на тях хора – роднини, познати и съученици.

Според „Изследване на насилието над деца в България“ на Уницеф 15,6% от децата и младите хора съобщават за преживяно сексуално насилие, като такова се съобщава по-често от момичетата (1 на всеки 5), отколкото от момчетата (1 на всеки 10). Децата с увреждане са изложени на 8 пъти по-голяма вероятност да станат жертва на изнасилване или блудство, а най-бедните деца (от най-ниския подоходен квинтил) съобщават три пъти повече за преживяно блудство или изнасилване, отколкото тези от най-високия подоходен квинтил. Много малък дял от децата и възрастните са запознати с факта, че по закон в България възрастта за даване на съгласие за секс е 14 години, като по-голяма част смятат, че тя е 18 години. 

Необходими са редица законодателни промени

Участниците в конференцията на ПУД коментираха необходимостта от актуализация на законодателството за преодоляване на това тежко положение в България – промяна на давността в търсенето на съдебна отговорност, дори в случаите на отказ от страна на жертвата; запълване на пропуски в законодателството при случаи на сексуално насилие над момчета; въвеждане на индивидуална оценка на деца пострадали от престъпления и др. Също така, като недостатък беше посочена слабо регулираната безплатна правна помощ. Такава понастоящем е налична и регламентирана (възможността за ползване на т.н. „поверник“, представител – юрист), но тя няма императивен характер за децата, пострадали от сексуална злоупотреба и много от тях нямат информация дали биха могли и как точно да се възползват от нея. Към момента липсва и трайно адаптиране на законите към случаите на злоупотреба в кибер пространството, така че да бъдат адекватно защитени правата на пострадалите и да са предвидени съответните наказания. Едва миналата година в Европейския парламент са били гласувани временни правила (за срок от 3 г.) за борба със сексуалното насилие онлайн, а на Европейската комисия предстои да предложи по-трайни решения. Съществуват и редица проблеми със закона за електронните съобщения и трудности за идентифициране на извършителите. Като цяло, всички специалисти, работещи с деца (учители, социални работници, полиция, магистрати, лекари и др.) продължават да показват ниско ниво на информираност по отношение на формите на онлайн насилие. Наблюдава се и трайна тенденция за увеличаване на случаите на сваляне на детска порнография, а човешките ресурси в специализираните полицейски служби за противодействие продължават да са крайно недостатъчни.

Спешна нужда от въвеждане на здравно и сексуално образование в училище

Друг проблем, който беше откроен ясно в дискусиите е дългогодишната липса на политическа воля за въвеждането на така необходимото здравно и сексуално образование в училище, за да могат децата да изграждат критично отношение към всякакви форми на посегателства. Беше подчертано, че неблагоприятните събития в детството имат опустошителни последствия върху понататъчното развитие на децата — риск от самоубийство, затлъстяване, те самите да станат насилници като възрастни.

Трудност за разпознаването на сексуално насилие при деца-мигранти

Бяха споделени и трудности по отношение на разпознаването на насилието при деца-мигранти, в случаите когато сексуалната злоупотреба е „нормализирана“. Само за две години и половина през Сигурната зона на лагера във Военна рампа са преминали 3,236 деца (от тези деца само едно е момиче!) от Иран, Пакистан, Авганистан и Бангладеш. Отчасти трудността при тях се състои в това, че България представлява транзитна страна за повечето от тези деца.

Бедността и стереотипите са сред основните причини за уязвимост на децата и младежите в ЦНСТ

Програмата на събитието включи и представянето на шест малки тематични проекта на организации, членки на ПУД. Това бяха: „Младежите водят промяната“ на Фондация „Приложни изследвания и комуникации“; „Надежда за бъдеще без насилие“ на „Пулс“ и „Лале“; „Виждаш ли ме?“ на „Асоциация Родители“; „Иновативен подход за въвличане на професионалисти от бизнеса в застъпничетво и противостоене на сексуалното насилие“ на Сдружение „Ре-акт“; „Индивидуална закрила“ на ИСДП и „А дали е така?“ на Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца (НХЦ), НБУ.

Проектът „А дали е така … (разкази за силата и насилието)?“, който НХЦ изпълни в партньорство с Асоциация „Деметра“ и „Паник бутон театър“ се занимава с темата за въвличането в сексуална експоатация и насилието, което се случва в резидентната грижа за деца в България. В трите малки дискусионни групи за представяне на проекта като основни причини за уязвимост на децата и младежите в центровете за настаняване от семеен тип се откроиха: 

  • бедността като най-важна субективна причина според децата да бъдат обект на насилие,
  • стереотипите, спрямо които момчетата и мъжете се възприемат като насилници и това пречи те да споделят случаи на насилие върху тях самите и 
  • необходимостта от специализирано обучение на екипите на услугите да говорят с децата и младежите по темите за сексуално насилие и експлоатация. 

Кампанията разполага с множество ресурси, сред които специални филми на режисьора Генка Шекерова

Всички желаещи да се включат в стартиращата кампания „Очите на 4!“ могат да получат повече информация на новата ресурсна уебстраница на кампанията за нулева толерантност към сексуална експлоатация на деца (http://learningactionpartnership.net/очите-на-4/), която има за цел да повиши разбирането по тази проблематика и да призове към по-широко застъпничество за противодействие. Тя съдържа специално създадените филми на режисьора Генка Шекерова „Секстинг“ http://learningactionpartnership.net/pud-resources/секстинг-sexting/ и „Бедност“ http://learningactionpartnership.net/pud-resources/бедност-poverty/, както и други информационни материали: терминологичен речник за неспециалисти, листовки, интервюта. Разпространението на материалите и филмите ще продължи в следващите месеци.

Translate »