Заявка за кандидатстване за магистърска програма „Психо-социални интервенции с деца и семейства“

Заявка за прием в МП „Психосоциални интервенции с деца и семейства“

Полетата маркирани с * са задължителни

(Опишете дейност от Вашата работа, постигнала или имала потенциал да постигне автономност на хората, на които сте помагали чрез директна работа, администрация, консултиране, преподаване или проект. Анализирайте факторите, които смятате, че са допринесли за този резултат или развитие.)
(Представете онази част от опита си, която смятате за най-успешна. Представете и областите от знания, умения и нагласи, които искате да развиете в програмата. Това могат да бъдат специфични умения за работа с определени уязвими групи, знания в различни области от работата с хора.)
(Тези проекти могат да бъдат изследователски, може да са свързани с определена група хора, които ползват услуги или с промени в политиките и управлението на службите.)
(Представете своите очаквания към преподаването. Те могат да бъдат свързани със стила на преподаване, с Ваши идеи за практики, презентации, проекти, които да се включват в обучителния процес.)
Translate »