Новини

НХЦ пред Европейската академична мрежа по правата на децата в Женева

Евгения Тонева от екипа на Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца (НХЦ) участва с доклад в конференция на Европейската академична мрежа по правата на децата (Children’s Rights European Academic Network, CREAN) към Женевския университет през април 2024 г. Събитието се организира веднъж на две години и събира изследователи и университетски преподаватели, които представят и обсъждат актуални данни от изследванията на детството, човешките права и закрила на детето.

Интердисциплинарни инициативи, свързани с детски права

Европейската академична мрежа по правата на децата CREAN e организация на университети и изследователски центрове, които развиват обучителни програми и работят по проекти свързани с правата на децата. Целта на мрежата е да развива интердисциплинарни академични инициативи в полето на детските права. Ноу-хау центърът, в качеството си на междудепартаментна структура в Нов Български Университет, за първи път получи възможност да представи изследователската си работа именно като интердисциплинарно и колаборативно начинание пред аудиторията от преподаватели, изследователи, докторанти и студенти в магистърски програми от университетите-членове на мрежата от над 25 държави в Европа, както и гости на конференцията от Северна Америка.

Представяне на изследователски проекти с иновативни методологии

Тема на конференцията беше сътрудничеството в изследователската работа като предпоставка за продуктивен диалог между представителите на академичната общност и обществото. На събитието бяха представени изследователски проекти с иновативни методологии и дизайн и съобразени с тях етични рамки, които предполагат равнопоставеност и взаимно учене между партньори с различен профил и опит, вкл. деца с увреждания и/или в ситуация на уязвимост, и социално значими резултати. Примерите за такива проекти включват изследвания, предприети и реализирани в активно сътрудничество с правителства и национални институции, органи от системата на ООН, като напр. УНИЦЕФ, Световната здравна организация и Комитета по правата на детето, както и с широк кръг от национални и международни партньори от граждански организации, училища, социални услуги, родители и деца.

Предварителен анализ на данни от изследването на раздялата на децата и семействата в България

Евгения Тонева представи предварителен анализ на данните от изследването на раздялата на децата и семействата в България, по което НХЦ работи в момента в сътрудничество с Коалиция „Детство 2025“. В рамките на това изследване изследователи от Центъра и пет неправителствени организации-членовете на Коалицията и доставчици на услуги за деца и семейства анализират случаи на превенция и реинтеграция от последните пет години. Организациите са Надежда и домове за децата – Клон България, Сдружение „Еквилибирум“,  Сдружение „SOS Детски селища България“, Фондация „Лале“ и Фондация „Международна социална служба – България“. Целта е да се идентифицират факторите, които актуално водят до раздяла на децата и семействата; обстоятелствата около вземането на решение за такава раздяла и нагласите на професионалистите, родителите и децата.

Социалната значимост на представеното изследване

С това изследване Коалицията и НХЦ биха искали да поставят фокуса на общественото и политическо внимание темата за раздялата на децата и семействата и нуждата от ефективни инструменти за превенция ѝ. Това изследване е водено от разбирането, че за планирането на подходящи мерки и стратегии е необходимо е да се съберат данни, да се проследят тенденциите и да се посочи кои деца и родители се разделят в България днес и сега, и защо. Българската държава обаче не поема инициативата да извърши такъв анализ. В този смисъл, социалната значимост на съвместно изследване на Коалицията и НХЦ е особено висока, както се съгласиха и слушателите на доклада, представен на конференцията в Женева.

Презентацията можете да разгледате тук.

Тази презентация отразява интерпретация на предварителен анализ на събраните данните и следва да се цитира като такъв. Окончателните резултати от изследването ще бъдат официално представени, публикувани и разпространени в съавторство с организациите от Коалиция „Детство 2025“, които участват в изследователския процес, преди края на 2024 г.

Translate »