Новини

Форум „Смелост, солидарност, социална работа“ отпразнува постиженията на социалната работа в България

На 19-ти март в зала 10 в НДК се състоя втория Форум „Смелост, солидарност, социална работа“. Той събра социални работници, представители на правителството, държавни служители и активисти от гражданския сектор, които отбелязаха Световния ден на социалната работа. 

Събитието се проведе под тематичния надслов „Buen Vivir: Споделено бъдеще за трансформираща промяна“, стоящ в основата на глобалната програма за социална работа и социално развитие за 2024 година на Международната асоциация на училищата по социална работа (IASSW), Международния съвет за социално благосъстояние (ICSW) и Международната федерация на социалните работници (IFSW). Тази тема ще бъде водеща и на Световната конференция по социална работа и социално развитие, която през тази година ще се проведе от 4 до 7 април в Панама.

Buen Vivir

Темата за трансформиращата промяна е част от световния дневен ред до 2030 г., обединяващ преподаватели по социална работа, социални работници и специалисти по социално развитие в целия свят (Campanini, 20201). Този дневен ред има за цел да утвърди значението на социалната работа като глобална професия и да подчертае ключовата роля на сътрудничеството в областта на социалната работа в полза на всички граждани. За да отговори ефективно на световните кризи, предизвиквани от войни, насилие, климатични промени, бедност и нарастващо неравенство, социалната работа се нуждае от нови подходи, действия, участници, движения и платформи за трансформираща промяна, които да се ръководят от общността. Новите начини на действие включват прехвърляне на практики от микронивата към мезо- и макронивата, като по този начин се цели постигането на структурна промяна. Тази цел е постижима, ако възприемем принципа Buen Vivir, което означава, че истинското благополучие е възможно само ако сме част от общност, която живее в хармония с природата и работи заедно за постигане на балансирано развитие.

Форумът беше организиран съвместно от Фондация „За Нашите деца“, Международна социална служба – България, Национална мрежа за децата, Фондация „Светът на Мария“, Сдружение „SOS Детски селища – България“, Коалиция „Детство 2025“ и Националния алианс за социална отговорност. Събитието беше открито от зам. министърът на труда и социалната политика Елка Налбантова, която отбеляза факта, че България вече има стратегия за развитие на човешките ресурси в социалната сфера. Тя благодари на участниците във форума за участието им в процеса на разработване на нови закони, за обмена на опит в областта на социалната политика, интеграцията на бежанците, защитата на правата на децата, жените и хората от уязвими социални групи, съвместните усилия за справяне с бедността, дискриминацията и насилието. Също така тя сподели:

“Социалната работа не е като останалите професии. Фината линия между емоционалния подтик, вграден у всеки един от нас да помогнеш на страдащия и необходимостта да действаш рационално, и често пъти кризисно, я превръща в една от най сложните амалгами от умения, знания и подходи. Социалната работа е една от професиите, които изкуственият интелект никога няма да замени, именно защото разчита на най-човешкото у нас – обичта към другия, какъвто и да е той.”

Да празнуваме успехите!

В рамките на панел „Да празнуваме успехите!“ протече оживена дискусия за необходимите компетентности свързани с успеха на социалната работа. Според участниците това са уменията да:

 • изграждаме успешни взаимоотношения между професионалистите;
 • работим в мрежа и партньорството с други специалисти;
 • проявяваме смелост;
 • непрекъснато да се учим;
 • бъдем гарант за спазване на човешките права;
 • имаме способност да се обединяваме;
 • практикуваме солидарност;
 • интерпретираме на какво се дължат трудностите на хората;
 • можем да събираме информация, да разговаряме с разнообразни групи хора; 
 • можем да планираме;
 • правим оценка на постигнатото, да преоценяваме и препланираме;
 • признаваме, че не знаем нещо и че сме сгрешили;
 • сме добри лидери, които развиват хората;
 • работим със собствените си страхове и ограничения;
 • търсим потенциала у хората и да откриваме силните им страни.

Форумът подчерта, че успешната социална работа е отговорност на цялото общество. Важен акцент беше поставен и на значението на университетското образование по социална работа и развиването на знание за нея и в други специалности. Само по този начин може бъде развивана необходимата връзка между различни дисциплини, които да гарантират ефективна интердисциплинарна и междусекторна работа в социалната сфера. 


1. [Campanini, Annamarie. 2020. “News from Our societies – IASSW: Co-creating a Global Agenda for 2020-2030 to Build Social Work in International Solidarity.” International Social Work 63 (5): 691–692.]

Translate »