Новини

Кръгла маса „112 – ПРИЕМНА ГРИЖА“

През 2021 в България 27% от общия брой на децата1, настанени в алтернативна форма на грижи2, живеят в резидентни услуги. Същевременно данните сочат, че всяко трето от тях, е дете с увреждане. Нараства загрижеността от страна на професионалната общност по отношение на това, че резидентната грижа за деца с увреждания под каквато и да е форма, дори в малки групови домове, е нарушение на правата на децата поради тяхната подчертана уязвимост3. 

Въпреки, че българската държава целенасочено развива грижата при близки и роднини, която обикновено е най-подходяща за деца, които се нуждаят от закрила, приемната грижа остава необходима за децата, за които този вариант не е възможен. За съжаление обаче само едно от 10 деца в приемна грижа в България е дете с увреждане. От друга страна, развитието на приемната грижа като цяло търпи застой (от 2015 г. насам делът на децата на възраст 0-17 години настанени в приемни семейства се е увеличил само с 1.5%).

Чрез финансирането със средства от ЕС, през последните 12 години в приемната грижа са инвестирани над 40 млн. лева, но нейното развитие продължава да се приема само като проектна дейност, без наличието на дългосрочна визия и стратегия за развитие, без гарантиране на устойчивост и сигурност, професионално развитие и подкрепа за приемните родители и лицата, ангажирани с този процес. Това води до тяхното обезсърчаване и намаляване на обхвата на приемната грижа, наблюдавани през последните две години. Тези тенденции поставят под риск изпълнението на препоръките на Европейската гаранция за детето; политиките на Деинституционализацията и закриването на последните 4 дома за медико-социални грижи за деца; успешната превенция на раздялата на семействата и намиране на алтернатива на настаняването на децата в резидентна грижа.

На фона на тази тревожна картина, Коалиция „Детство 2025“ покани държавните институции, отговорни за детската грижа и закрила – МТСП, АСП, ДАЗД, АКСУ и депутати от Комисията по труда, социалната и демографската политика на кръгла маса, за да настоява пред тях да гарантират спешен достъп на децата с увреждания до приемна грижа, както и дългосрочна устойчивост и професионални стандарти в приемната грижа. В кръглата маса ще участват и активни приемни родители.

Събитието „112 – ПРИЕМНА ГРИЖА“ ще се проведе на 12 март,  9:30-14:00 ч., Дом на Европа, ул. „Г.С.Раковски №124, София.

Потвърждения за присъствие, моля изпращайте най-късно до 7.03. 2024 г. на elitsa.lingorski@knowhowcentre.org, но тъй като залата е с ограничен капацитет, за съжаление няма да можем да гарантираме място на всички желаещи.


1. [https://www.unicef.org/bulgaria/media/16006/file/BGR-SOWC-Report-2023.pdf 1]
2. [Алтернативни грижи е термин обхващащ всички варианти на формално или неформално, временно или постоянно решение на органите за закрила, при което детето не живее с родителите си и родителите му не участват в ежедневните грижи за него. 2]
3. [ https://www.transmonee.org/media/1401/file/Pathways to better protection.pdf 3]

Translate »