Новини

Изпълнението на „Европейска гаранция за детето“ в България беше обсъдено на работна среща в МТСП

На 27 март в Министерство на труда и социалната политика се проведе работна среща на тема “Ролята на отделите за закрила на детето в прилагането на Европейската гаранция за детето в България”. В нея участваха заместник – министри, представители на Министерството на труда и социалната политика, Агенцията за социално подпомагане, Държавната агенция за закрила на детето, УНИЦЕФ и Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца в Нов български университет.

Целта на срещата беше да се информират ключови специалисти, отговорни за повишаване на капацитета на системата за закрила, за силните и слаби страни от работата на О„ЗД“, които влияят върху прилагането на „Европейска гаранция за детето“ (ЕГД) у нас, както и да се създадат условия за професионално обсъждане по темата. Дистанционно в срещата се включиха над 150 представители на РДСП, ДСП и О„ЗД“. Те споделиха своите гледни точки относно планирането на допълнителни действия по подготовката на системата за закрила на детето за прилагането на ЕГД.

Развита е обучителна програма съобразена с актуалните нужди

Екип на НХЦ представи изводите и резултатите от обучението на 10 екипа на О„ЗД“ в трите пилотни региона (Стара Загора, Сливен и Бургас). Обучението е проведено в рамките на изпълнения от УНИЦЕФ пилотен проект „Европейска гаранция за детето в България“, Фаза III от Подготвителното действие на Европейската комисия, Компонент 4: Предоставяне на насочени към децата и семействата услуги на терен за превенция и подкрепа за деца и семейства в уязвимо положение. Основен резултат от проведеното обучение е развитата от НХЦ квалификационна програма, която е основана на конкретните нужди, заявени от преминалите обучението по пилотния проект. Програмата е консултирана и със специалисти и ръководители на О„ЗД“ в пилотните региони, както и с академични звена в областта на социалната работа, социалната педагогика, правото и психологията в шест университета в България и е първата такава програма, развита с оглед на специфични обучителни нужди, дефинирани и сверени с полето на академията и практиката.

Срещата постигна съгласие по ключови теми. Потвърдена беше нуждата от въвеждането на стандарти за планова супервизия на отделите. Друга важна тема, която се очерта, е необходимостта от внедряване на квалификационната програма за надграждащо обучение на работещите специалисти с фокус върху промяната, която прилагането на ЕГД в България изисква. Тази промяна предполага лидерска роля на социалните работници в О„ЗД“, насочена към устойчиво системно взаимодействие с всички органи по закрила.

Translate »