Нашата работа

,

Етап на апробиране на Инструмента за интегрирана оценка

Училища и отдели за закрила на детето апробират в практиката си Инструмента за интегрирана оценка на дете в риск, създаден от екипа на Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ

Екипът на НХЦ постига една от целите си

— да подобри качеството на грижа за деца и семейства, като създаде условия за сътрудничество между образователния, социалния и здравния сектори!

10 училища и отдели за закрила на детето от област Перник и София – област апробират в практиката си Инструмента за интегрирана оценка на дете в риск, който екипът на НХЦ, в партньорство с Министерството на образованието, създаде.

В проведените обучения в Перник и София се включиха 65 специалисти – училищни психолози, учители, педагогически съветници, училищни лекари и медицински сестри, директори, представители на РУО и социални работници от отделите за закрила на детето. Това са специалисти, ангажирани с работа по случаи на деца в риск от отпадане от училище. Прилагането на Инструмента стартира с тази рискова група деца.

Прилагането на инструмента структурира работата на професионалистите

Мултидисциплинарният състав на участниците в обучението и работата по казуси от практиката показа, че прилагането на инструмента прави възможно и необходимо екипното взаимодействие, събира знанието и оценката за детето на едно място, структурира работата на професионалистите.

До края на месец март мултидисциплинарните екипи, под супервизията на експерти към НХЦ, ще направят апробирането на Инструмента за интегрирана оценка на дете в риск и ще върнат обратна връзка от една страна по отношение на самия инструмент и неговата приложимост и от друга страна как секторите си сътрудничат и какво постигат за децата.

Резултатите от апробирането ще бъдат представени на работна конференция

Анализът на резултатите от апробирането на Инструмента ще бъде представен на работна конференция, която ще се направи през месец май съвместно с МОН и с участието на специалисти от сферите на образованието, социалната политика и здравеопазването. Една от целите на конференцията ще бъде да се обмислят възможности Инструментът за интегрирана оценка на потребностите на дете в риск да стане част от Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, приет с Постановление № 100 на МС от 8 юни 2018г.

Translate »