Нашата работа

,

Актуализиране на учебните програми по социална работа във водещи европейски университети

Проектът „Подобряване на закрилата и благосъстоянието на децата в Европа: актуализиране на учебните  програми“, финансиран по програма  Еразъм + на Европейската комисия, е разработен от международни организации и институции за висше образование, на базата на осъзнатата необходимост от последователност и общо разбиране за благосъстоянието на децата и въпросите за закрила в цяла Европа.

Трансевропейските партньори са установили необходимостта от общ набор от основни модули за обучение, които да информират  професионалното  развитие в сферата на социалната работа.

Цел

Целта на проекта е да се създаде набор от модули за обучение за основни социални дейности по закрила на детето в Югоизточна Европа.

Методология

Разработеният пакет от модули трябва да бъде включен в местните програми за висше образование. Това следва да стане чрез проучване, адаптиране на различни знания, както и структуриране на информацията. Стратегическата цел на това е да се повишат компетенциите и информираността на социалните работници и сродни специалисти по закрила на детето. Резултатът следва да бъде подобрено качество на предоставянето на услуги за деца в неравностойно положение, в рамките на и между различните държави.

Дейности

 1. Анализ на съществуващата ситуация
 2. Проучване на потребностите
 3. Междуекипно консултиране
 4. Разработване на учебни модули
 5. Апробиране в университетска среда
 6. Прилагане в учебни програми

Идентифицираните модули включват:

 • Базирана на умения практика/оценка на риска (включително онлайн е-обучение)
 • Базирани на  доказателства ефективни умения/практика на мониторинг
 • Мултидисциплинарна работа/мултидисциплинарен подход (включително с деца и семейства)
 • Работа с труднодостъпни деца/семейства
 • Транснационална социална работа (вкл. проблемите на бедността, културата и миграцията)

Партньори

Проектът включва осем университета със специализирани области на умения и опит:

 1. Университет на Стърлинг, Шотландия
 2. Държавен педагогически университет в Кишинев, Молдова
 3. Белградски университет, Сърбия
 4. Университет Букурещ, Румъния
 5. Нов Български Университет, България
 6. Университет на Кент, Великобритания
 7. Университет на Прищина, Косово
 8. Университет на Тирана, Албания

Terre dеs Hommes, Фондация “Лозана” в Унгария е местен координатор със силни общоевропейски работни отношения, подържа мрежи в Югоизточна Европа и добро разбиране на проблемите и спецификите, които могат да възникнат. Университетите-партньори представляват ключови институции за обучение и изследователска дейност в сферата на благосъстоянието на децата и закрилата в съответните страни.

Период

октомври 2015 – септември 2018 г.

Translate »