Нашата работа

, ,

Инструмент за оценка на потребностите

Стъпка към постигане на мултидисциплинарен подход в работата с деца в риск: създадохме „Инструмент за интегрирана оценка на потребностите на дете в риск”

С финансовата подкрепа на фондация ОУК и в партньорство с Министерството на образованието и науката, екипът на Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ разработи Инструмент за интегрирана оценка на потребностите на дете в риск.

Процесът включваше изследване на практиките и възможностите за въвеждане на интегрирана оценка на потребностите на децата. Бяха проведени фокус-групи, използвайки опита на повече от 50 специалисти от трите сфери — социалната, образователната и здравната системи — и 10 деца и младежи, включени в процеса.

Инструментът беше консултиран от експерти и преподаватели на НБУ.

„Основната цел на интегрираната оценка е да осигури холистичен подход и мобилизира ресурсите на социалната, образователната и здравната системи за навременна и координирана намеса при забелязани възможно най-рано различни затруднения и рискове при детето.”
Валентина Симеонова, Ръководител проекти, Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ

Оценката изисква мултидисциплинарен подход,

за да осигури интервенция преди детето да се е превърнало в „случай“ на социалната система. За да избегне стигматизиране, оценката изисква минимално количество информация, което свежда намесата в живота на детето и неговото семейство до минимум. В същото време тя цели поемане на ясни ангажименти от професионалистите на трите системи за координирана подкрепа на детето.

Оценката дава информация за индивидуалните потребности и ресурси на детето, за постигане на неговото по-пълноценно развитие и социално включване. В хода на оценката се изследват основните фактори и дефицити, но и положителните ресурси, обсъждат се и се предлагат дейности и мерки, които ще осигурят грижа и условия, благоприятстващи оптималното развитие на всяко дете/ученик/младеж.

Водещи в оценката на потребностите и ресурсите са професионалистите, които са идентифицирали риска при детето – това може да бъде училището, ако рискът е в училищна среда, отдел „Закрила на детето” или услуга, ако сигналът за риск при детето е изпратен до тях.

Оценката започва тогава, когато има съгласие в екипа, че има риск при детето и че тя е необходима.

Водещият екип при оценката изисква от останалите сфери информация за детето чрез попълване на разработените в интегрирания инструмент карти за оценка и чрез свикване на мултидисциплинарни екипни срещи, на които се обобщава информацията за детето и се планират общи действия в план за действие.

Детето участва в дейностите по оценка и индивидуално планиране и неговото участие е доброволно и информирано. Екипът обяснява стъпките и дейностите, в които детето участва и насърчава самостоятелното взимане на решения, които се отнасят до него.

До края на месец март 2019г. ще се осъществи апробиране на Инструмента за интегрирана оценка на потребностите на дете в риск. МОН ще съдейства при прилагането в практиката на екипите, ангажирани с отпадащите от училище деца.

В апробирането ще се включат училища от София – град; София – област и област Перник. В този процес ще се включат активно и ОЗД, както и лични лекари и здравни власти.

За повече информация можете да се свържете с Валентина Симеонова, ръководител проекти в Ноу-хау центъра: simeonova.consult@gmail.com.

Translate »