Валентина Симеонова

Ръководител политики

Валентина Симеонова е експерт в образователната и социалната сфера, със значителен опит в закрилата на правата на децата.

Образование

 • Магистър по специалност „ Българска филология“, Софийски университет “Св. Климент Охридски“ (1985 г.)
 • Обучителен курс “Съвременни управленски умения”, Институт по публична администрация и европейска интеграция, София, (2003 г.)
 • Обучителен курс “Модерни методи на преподаване в училище”, Дания, Копенхаген, (2000 г.)
 • Обучителен курс “Социални и образователни модели на работа с деца, отпадащи от училище” – Дания, Копенхаген (2000 г.)
 • Обучение за обучители по програма „Дебати” , Източноевропейски университет – Будапеща (1996 г.)
 • Обучителен курс “Позитивна психотерапия и семейно консултиране”, Дружество на психотерапевтите в България (1992 г.)

Професионален опит

 • Учител (1981- 1992 г.)
 • Началник на отдел “Просвета” в община Перник (1992-1997 г.)
 • Държавен експерт, Министерство на образованието и науката (1997-2000 г.)
 • Директор на дирекция “Стандарти и анализи”, Държавна агенция за закрила на детето (2001-2007г.)
 • Заместник -кмет по образование и социални дейности в Столична община, район „Слатина“(2007-2009г.)
 • Заместник –министър на труда и социалната политика  с отговорност към политиката по социално подпомагане и социални услуги; политиката за хората с увреждания; политиката за децата – лидерство в създаване и изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в РБългария (2009-2013 г.)

Изследователски и преподавателски опит

Валентина Симеонова има опит като обучител по програми, свързани с интерактивни методи на обучение и развитие на критическо мислене, гражданско образование, дебат,  преподаване на правата на децата в училище, умения за общуване и решаване на конфликти.  Като директор на дирекция „Стандарти и анализи” в Държавната агенция за закрила на детето ръководи екипите, осъществили две национални оценки на специализираните институции за деца.  Има опит като оценител на проекти и програми: оценител на проекти на неправителствени организации по проекта на Световна банка “Реформа за повишаване благосъстоянието на децата в България”, оценител на проекти по Програма ФАР към МТСП. Член на екипа за оценяване на обучителни модули, свързани със социалната работа по Закона за закрила на детето и “Управление на социалните услуги”.

Публикации

 • Дете-центриран мониторинг, Бюлетин на НБУ, 2016 г.
 • Автор на Помагало за изработване на европейски проекти в училищната мрежа, издадено 2008 г. oт Национален институт за обучение на директори, Министерство на образованието и науката
 • Автор на Помагало за управление на европейски проекти в училищната мрежа, издадено 2009г., Национален институт за обучение на директори, Министерство на образованието и науката

Програмни задачи

 • Създаване на система за дете-центриран мониторинг в България
 • Координация и управление на проекти
Translate »