Новини

Нужда от спешни действия за децата в алтернативна грижа

Нуждата от спешни и координирани действия за намаляване на ефекта от пандемията за децата в алтернативна грижа беше представена на среща на Юрочайлд

На 7 април Юрочайлд (Eurochild) проведе дистанционна среща на група, работеща по темата „Деца в алтернативна грижа“. В срещата, в която се включиха 38 участници от всички страни-членки, включително Великобритания, присъства и представител на Ноу-хау центъра за алтернативни грижи за деца.

План за действие за децата и ефекта от COVID-19

Целта на срещата беше да се изработи план за действие по отношение на децата и ефекта от COVID-19. Бяха поставени въпроси относно предизвикателствата в системата на алтернативните грижи (резидентна грижа и приемна грижа), спешните нужди и дългосрочния ефект от ситуацията. Беше акцентирано върху нуждата да бъдат изготвени конкретни препоръки към правителствата.

Юрочайлд представи работата си по застъпническа кампания, която цели да привлече вниманието на политици и общността като цяло по отношение на тази група деца, тъй като има нужда от спешни и координирани действия на ниво ЕС за тяхна закрила.

Проблемите, които децата имат в настоящата карантина

  1. Като група, която е с нисък риск от заболяване от коронавирус, децата не получават нужното внимание.
  2. Липсват правителствени стратегии или дори информация за това какво става в този сектор. Когато отделни специалисти правят запитвания към правителства, те не получават отговор. Изключение е Дания, в която мерките за социална дистанция са ограничават и децата започват да излизат от изолация. В Полша ситуацията с деца в институции е трудна – изолирани са, климатът е труден и т.н., което води до това, че започва работа по стратегия за ДеИ и правителството работи с НПО по темата.
  3. По отношение на подкрепящите специалисти: те са в рискова възраст – над 60 години, липсва достатъчен брой специалисти. Те са тревожни, нямат достъп до изолирани общности, имат нужда от ясни правила за това как да подкрепят деца, как да се подкрепят самите те и как да искат помощ и от кого. Организациите, за които работят имат проблеми с финансирането, няма здравен протокол за това как се връщат децата към грижата когато са излезли от нея.
  4. Няма достъп до ресурси — дневни центрове, интернет, компютри, храна, дезинфектанти.
  5. Срещите между деца и родители са преустановени и няма яснота как да се поддържат. Дигиталната бедност пречи на децата за техния достъп до семействата.
  6. Напускащите грижа са голям проблем, защото техните доходи идват от закрити бизнеси.
  7. Домашното насилие се е увеличило и е необходимо децата да имат допълнителни места за кризисно настаняване.
  8. Липсва информация, за това как са подкрепени приемните родители.
  9. За децата със специални потребности обучението е трудно, нямат достъп до дистационно обучение, това е високо-рискова група по отношение на заразяване, необходимо е да бъде организиран спешен план.

Ноу-хау центърът акцентира върху нуждата от адекватна информация и подкрепа за децата и младежите

Във времето на кризата Ноу-хау центърът работи активно чрез предоставяне на информация и супервизия на подкрепящи специалисти. Те споделят, че връзките с децата са се засилили заради тревожността, но че те нямат идея как да ги използват. Необходими са им насоки за това как да предават на децата адекватна информация относно рисковете от пандемията и по какъв начин да се овладее тревожността на групата. Важен въпрос е също как да бъдат организирани ритуалите на малките групови домове и да бъде постигнат благоприятен ритъм, с ясни инструкции относно работата при евентуални кризи. В супервизия и консултации на деца с увреждания, които нямат достъп до услуги се включват и студенти от магистърската програма на Центъра.

Коалиция Детство 2025 също повдига темата за нуждата от спешни мерки за подкрепата на специалистите и защитата на децата. В момента групата обобщава опита на организации, които предоставят услуги и помагат на деца и родители, да се справят с новите потребности на хората.

Връзки:

Анкета на НХЦ на тема социална работа и пандемия:

https://knowhowcentre.nbu.bg/socialna-rabota-pandemia/

Бюлетин на Better Care Network с важни ресурси за деца в риск и в алтернативна грижа – както за практиката, така и за застъпничество.:

https://myemail.constantcontact.com/March-2020-Newsletter.html?soid=1103522065169&aid=wVDJUxLvSt4

Translate »