Новини

Форум „Смелост, солидарност, социална работа“ акцентира върху партньорството на доставчиците на услуги с държавните институции

Форумът, който беше посветен на Световния ден на социалната работа, събра над 120 граждански организации и доставчици на социални услуги от 20 населени места, институции, медии, социални работници, представители на европейски застъпнически мрежи и академичните среди. Организатори бяха Български център за нестопанско право, фондация „За нашите деца“, фондация „Международна социална служба – България“, Национална мрежа за децата, фондация „Светът на Мария“ и SOS Детски селища – България. Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца се включи в работните групи по обсъждане на актуални теми в работата на О “ЗД” и социалните услуги за деца и семейства.

Участниците в групите споделиха трудности в прилагането на законодателството в областта на детските политики. Голяма част от представените теми касаеше тревогите на доставчиците относно административното взаимодействие между тях и О “ЗД”. В новото законодателство е заложен нов подход, но според тях все още липсва реална промяна във философията на предоставянето на услугите. Има наблюдения, че идеята да видим детето и семейството му в центъра на системата за закрила е по-скоро пожелателна, докато тя все още обслужва повече процеса и административната структура.

Основните въпроси, които бяха поставени на обсъждане бяха свързани с:

 • Подобряване на комуникацията при насочването към услуги и свързаното с него изготвяне на договори и срокове;
 • По-гъвкаво договаряне и възможна промяна на вече съществуващия набор от услуги, описан в ЗСУ – какво би следвало да бъде правено с насочвания, които са извън чл. 15?
 • Какви следва да бъдат услугите за дневна грижа за деца с проблеми в развитието, които нямат оценка на увреждането – това възпрепятства ли ги да получават необходимата подкрепа?
 • Какви са възможностите за прекратяването на договор за работата по случаи на родителски конфликти, когато случаят забуксува?
 • Очакванията приемната грижа да стане делегирана държавна дейност, ситуацията със „Зона ЗаКрила“ и планирането на общностните центрове;
 • Необходимост от насоки за минимален пакет от услуги на общинско ниво;
 • Допълване и договаряне на липсващи или недостигащи услуги между две общини;
 • Интегриране и стандартизиране на добри практики;
 • Достъп до качествени и количествени данни върху които да се развиват новите политики;
 • Репресивния и санкциониращ характер на контрола в системата;
 • Регламентиране на насочванията от страна на съда или МКБППМН;
 • Необходимост от услуги за ранна детска интервенция; специализирани социални услуги за деца със зависимости, девиантно поведение, психически разтройства; услуги за самотни родители; услуги по превенция;
 • Създаване на финансов стандарт и времева рамка за заместващата грижа;
 • Необходимост от създаване на орган, който да следи за спазването на етичните правила от страна на работещите с системата.

Доставчиците на социални услуги от неправителствения сектор ще продължат диалога и участието си в процеса за подобряване на качеството на услугите, които социалната система трябва да гарантира на децата и семействата, независимо от политическата нестабилност. Нашето внимание към актуалните теми ще продължи с оглед на очакваните предстоящи обсъждания на множество законодателни и нормативни промени в социалната сфера.

Translate »