Новини

Юрочайлд с препоръки към българския план за изпълнение на Европейската гаранция за детето

Инициативата на Европейската комисия – Европейска гаранция за детето, е ключова инициатива за намаляване на детската бедност и социално изключване на европейско ниво. В доклад, публикуван от Работната група на Юрочайлд по въпросите за Гаранцията за детето, са представени препоръки към българския план за действие по изпълнението на предвидените мерки по гаранцията. В документа са посочени актуални данни за мащаба на детската бедност и социалното изключване в България:

  • Линия на бедност: 451,00 лв. на месец на член от домакинството;
  • Лица под прага на бедността: 23,8% (1 659 900 души);
  • Деца в риск от бедност и социално изключване: 33,3%;
  • Дял на децата, живеещи в бедност: 28,3%;
  • Дял на децата, живеещи в материални лишения: 38,5%;
  • Многодетни семейства в риск от бедност: 59,2%;
  • Семейства с един родител в риск от бедност: 39,5%;
  • Ученици, изложени на риск от отпадане от училище: 25% (180 000).

Къде се отчитат основни пропуски?

Докладът отчита пропуски в текущите национални политики за преодоляване на бедността и мерките по социално включване, а също и по отношение на междусекторните политики, които не са добре развити и в много случаи напълно липсват. Подчертан е и фактът, че в България все още децата не са адекватно признати в общите мерки за намаляване на бедността и подкрепата за семействата не съответства на нуждите им, тъй като няма достатъчно признание и разбиране от страна на правителството, че детската бедност не представлява проблем сам по себе си.

По нататък документът набляга на нуждата от елиминирането на дискриминационните и стигматизиращи практики, необходимостта от активен и включващ подход към родителите, нуждата от по-добро заплащане, както и от редовна подкрепа, супервизия, допълнителна квалификация и професионално развитие за социалните работници. Не на последно място стои и по-прецизното, адекватно, съобразено с реалните нужди финансиране.

Кои са някои от препоръките?

Работната група на Юрочайлд също така препоръчва в консултациите по разработване на Националния план за действие за Европейска гаранция за детето да бъдат включени възможно най-широк кръг от заинтересовани страни, особено тези, работещи в областта, които познават профила на различните групи деца, както и бариерите и причините, поради които промяната на децата е изложена на риск от бедност и които могат предоставят работещи решения. В препоръките също така се посочва, че Националният координатор по въпросите на детската гаранция трябва да организира поредица от събития по темите на гаранцията за деца, с цел да образова представителите на ангажираните институции относно националния контекст и възможните решения.

Пълният доклад може да бъде прочетен тук.

Translate »