Новини

Фондация “Асоциация Анимус” обявява конкурс за позицията клиничен социален работник

Кризисния център  на  Фондация “Асоциация Анимус” обявява конкурс за позицията клиничен социален работник дневни дежурства по график.

Изисквания:

 • да притежава висше образование с образователно-квалификационна степен бакалавър/магистър по специалностите:  „Социални дейности”, „Социална педагогика”, „Клинчна социална работа”, „Психология”;
 • да притежава умения за директна работа с деца, юноши, техните семейства и възрастни;
 • успешно да се  справя с конфликтни ситуации;
 • да проявява значителна гъвкавост в поемането на роли, свързани със застъпничество и посредничество между институции;
 • капацитет за работа под високо напрежение;
 • умения за  работа в екип;
 • да притежава компютърни умения;
 • препоръчително е да владее чужд език;
 • емоционална зрялост, готовност, нагласа и чувствителност на кандидата към работа и общуване с деца/възрастни, пострадали от  насилие;
 • предимство при избора е опит в работата с възрастни и деца, пострадали от насилие.

Необходими документи:

 • Автобиография;
 • Мотивационно писмо.

Адрес за комуникация:

crisiscentre@animusassociation.org

Translate »