Евгения Тонева

Програмен координатор

Евгения Тонева е професионалист с опит в областта на деинституционализацията на грижата за деца, разработването и мониторирането на политики по правата на децата и работата с деца и семейства в риск.

ОБРАЗОВАНИЕ

Докторант по социална работа и социална политика, Университет на Хъдърсфийлд (Великобритания)

Магистър по английска филология с профил „Интеркултурни взаимодействия“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“  (2011 г.)

Бакалавър по философия със специализация по философия за деца, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (2009 г.)

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

Координатор на проект за закриване на специализирана институция за деца от 0 до 3 години, Фондация „За Нашите Деца“ (2017 г.)

Старши експерт, Държана агенция за закрила на детето (2016 г.); координатор на междуведомствена работна група за актуализиране на Плана за действие към Националната стратегия за деинституционализация (2016 г.); член на Постоянната експертна работна група по деинституционализация (2014-2016 г.)

Национален координатор на проект за планиране на мерки за деинституционализация и окончателно закриване на всички специализирани институции за деца с увреждания в България „Детство за всички“, Държавна агенция за закрила на детето (2015 г.)

Координатор на проект за осигуряване на координация в работата на социалните партньори, организации и експерти, свързани с процеса на деинституционализация на грижата за деца „Подкрепа“, Държавна агенция за закрила на детето (2013-2014 г.)

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ОПИТ

Изследовател по оценка на въздействието на прилагането на модел за активна семейна подкрепа за превенция на раздялата на деца и семейства (2017 г.)

Изследовател по проект „Изследване на процеса на деинституционализация: Случаят България – 2“, Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца (2016-2017 г.)

ПРОГРАМНИ ЗАДАЧИ В НОУ-ХАУ ЦЕНТЪР ЗА АЛТЕРНАТИВНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА

Изследване, оценка и анализ на процеса на деинституционализация на грижата за деца.

Оценка по прилагането на модел за предоставяне на алтернативна грижа в семейна среда на непридружени деца мигранти (2018-2019 г.)

Staff Information
Campus Address
1142 София, ул. Хан Крум 38А
Stay in Touch
Translate »