Програмата има за цел да подкрепи институции, организации, общини и местни власти, както и неформални групи при въвеждането на модел за развитието на изключени общности.

ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА

Програмата има за цел да отговори на следните въпроси: Кои са успешните стратегии за преодоляване на изолацията? Кои са специфичните задачи на услугите в общността? Кои са специфичните задачи на хората от общността за нейното укрепване и развитие?

ДИЗАЙН

В рамките на програмата се използва изследователския метод Изследване в хода на действието, който изучава процеси в общността, за да постигне положителни промени за хората. Програмата се реализира в контекст на съгласувано партньорство с община и по нея Ноу-хау центърът за алтернативни грижи за деца предоставя услуги, чийто ефект е оценен. В изпълнението на програмата на местно ниво се включват всички заинтересовани лица в процеса, за да чуе тяхната обратна връзка и я интегрира в нея. Програмата създава креативна среда на учене от опита.

ТЕОРЕТИЧНИ РАМКИ НА ПРОГРАМАТА

  • Теория на привързаността, която предлага подход за преодоляване на бариерите на недоверието в общуването, базиран на осмисляне на комуникацията между членове на различни етнически групи;
  • Теория на травмата, която изучава ефекта на насилието върху развитието на индивида, групата и общността;
  • Перспективата на силните страни в социалната работа, която изучава, разбира и мобилизира ресурсите на участниците в процеса на помагане.

ЕТАПИ НА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОГРАМАТА

  1. Избор на община/общност
  2. Оценка на потребностите на местната власт
  3. Избор и обучение на изследователи от общността
  4. Избор на изследователски теми и провеждане на изследванията
  5. Обучение по разработване на инициативи, програми и проекти
  6. Разработване и прилагане на проекти
  7. Оценка на въздействието

ОЧАКВАНИЯТ РЕЗУЛТАТ ОТ ВЪВЕЖДАНЕТО НА МОДЕЛА И ПРИЛАГАНЕТО НА ПРОГРАМАТА:

Да се създаде екип от активисти, които осигуряват сигурност на живеещите в общността, планират и реализират стратегии за нейното развитие. В резултат от програмата вамалява агресията в общността.

Моделът е разработен по проект „Спиране на процеса на маргинализация на ромите в Кюстендил чрез създаване на модел за развитие на общността“, финансиран от Фондация ВЕЛУКС.

КООРДИНАТОР: Галина Маркова-Дерелиева