Прикачете своята автобиография

1. ОПИТ:
(Опишете дейност от Вашата работа, постигнала или имала потенциал да постигне автономност на хората, на които сте помагали чрез директна работа, администрация, консултиране, преподаване или проект. Анализирайте факторите, които смятате, че са допринесли за този резултат или развитие.)

2. ОБЛАСТИ НА РАЗВИТИЕ:
(Представете онази част от опита си, която смятате за най-успешна. Представете и областите от знания, умения и нагласи, които искате да развиете в програмата. Това могат да бъдат специфични умения за работа с определени уязвими групи, знания в различни области от работата с хора)

3. ПРОЕКТИ, КОИТО В РАМКИТЕ НА ПРОГРАМАТА МОЖЕТЕ ДА РАЗВИЕТЕ:
(Тези проекти могат да бъдат изследователски, може да са свързани с определена група хора, които ползват услуги или с промени в политиките и управлението на службите)

4. ОЧАКВАНИЯ КЪМ ПРЕПОДАВАТЕЛСКИЯ ЕКИП:
(Представете своите очаквания към преподаването. Те могат да бъдат свързани със стила на преподаване, с Ваши идеи за практики, презентации, проекти, които да се включват в обучителния процес)

________
Комисията ще се запознае с документите и ще се свърже с Вас за провеждане на индивидуално интервю за прием в програмата. ИНДИВИДУАЛНИТЕ ИНТЕРВЮТА ЗА ПРИЕМ ще се проведат в периода 1-15 септември 2018 г.
________