“Децата подлежащи на правни процедури са особено уязвими”, заяви заместник председателят на ДАЗД Валери Йорданов в рамките на конференция на тема „Професионализиране на социално-възпитателните интервенции в сферата на правосъдието за деца: Предизвикателства и възможности във Франция и България”.

Г-н Йорданов постави и редица други важни акценти: процедурите следва да бъдат адаптирани и далеч по-щадящи. Основна задача на специалистите за предотвратяване на травмата от извършеното престъпление трябва да бъде подкрепата и информирането на децата за техните права, за да могат да се учат да ги упражняват с цел формиране на собствени възгледи. Професионализирането на прокурори и съдии, въвеждането на сини стаи за щадящо изслушване на деца, подкрепата на техните семейства, в едно с услуги по превенция и ранна интервенция биха гарантирали най-добрия интерес на децата, извършители на престъпление. Най-честите причини за случаи на конфликт на деца със закона са социални: бедност, изолация, подбудителство от възрастни. Социална и психотерапевтична подкрепа, оценка на индивидуалния риск и на семейната среда, са важни условия за преодоляването на проблема. Сигурната и безопасна среда, превенцията на насилието и упражняването на адекватно правосъдие следва да бъдат приоритетите на националната стратегия за закрила на деца подлежащи на съдебни процедури.

Професор Нели Бояджиева от СУ „Свети Климент Охридски” сподели, че днес е необходима интегрирана подготовка на специалистите във връзка с помагащите професии и, че отливът на интерес на студентите към подготовка в социалната сфера поради все още относително ниското заплащане е притеснителен. Темите на конференцията бяха: обучението, образованието и професионалните стандарти в рамките на социално-възпитателните дейности с деца в конфликт със закона.

Конференцията бе организирана от Магистърска програма: „Социално-възпитателна и пробационна дейност с правонарушители” към Факултет по науки за образованието и изкуствата на СУ „Свети Климент Охридски” в сътрудничество с Институт по социални дейности и практики и Национална мрежа за децата и подкрепено от Френското посолство в София и Френски институт в България в рамките на програма за подкрепа на университетски и научни прояви. Събитието бе и с международно участие, участваха  професорът по социални иновации от Университета по социална работа и здраве в Лозана, Стефан Рюлак и ръководителят на магистърския курс  „Семейно образование и социално-възпитателна интервенция в Европа” в университета  „Париж -Нантер”,  Жил Серафен. Присъстваха и представители на държавни институции и НПО от правосъдния и социалния сектор. Конференцията се състоя на 23.10. – 24.10. 2018 г., във Факултета по науки за образованието и изкуствата, СУ „Св. Климент Охридски”.