Индивидуализиране на грижата (бр. 14)

Този брой е посветен на „индивидуализирането на грижата“. Фокусът върху тази тема се налага, тъй като резултати от изследвания, консултации и обсъждания между професионалисти показват, че съществува риск от това в новите услуги в общността да се възпроизведе културата на институцията. Това означава, че хората, наети в тях, се отнасят към клиентите си като към…

Вижте още

Проект „Детство за всички“ – закриване на институциите за деца с увреждания – какво постигнахме, какво научихме и какво не успяхме да преодолеем? (бр. 13)

Социалният и медицинският модели за мисленето и практиката в областта на уврежданията представляват два диаметрално противоположни възгледа, които могат да се обобщят чрез въпроса „чий е проблемът за увреждането“ – на индивида с увреждане, или на обкръжението му. В България, както и в много други страни, хора с увреждания и техни роднини въвеждат социалния модел…

Вижте още

Деинституционализация и предизвикателно поведение (бр. 12)

Агресия, предизвикателно поведение, себедеструктивно поведение, клатене… С подобни думи и дефиниции се описва поведението на децата и младите хора, които са в процес на деинституционализация. Докато те живееха в институции, темите за поведението им и неговото овладяване не са били обсъждани в публичното пространство. Това означава, че целта на деинституционализацията започва да се постига –…

Вижте още

Подкрепа за биологичното семейство (бр. 11)

Tози брой посвещаваме на ресурса, който предоставя биологичното семейство. Първата институция за деца и младежи с увреждания по проект „Детство за всички“ е вече закрита и 225 деца и младежи са насо- чени към новоизградени ЦНСТ и защитени жилища. ДАЗД планира до края на годината да бъдат закрити още 15 дома за деца с ум-…

Вижте още