Финансов анализ и оценка на услуги за деца от институции

Изследването е насочено към видовете услуги, предоставяни от ЦНСТ, както и към структурата на управление, финансовите ресурси, взаимоотношенията с общината и държавните институции. Основни източници на информация за изследването са отчетите на общинските бюджети през 2011 г. ЦЕЛ НА ПРОЕКТА Целта на изследването е да отговори на въпроса дали финансирането на услуги за деца  от…

Вижте още

Анализ на медийното съдържание, свързано с деинституционализацията

Изследването има за цел да проследи медийната комуникация по темата деинституционализация в двете й направления – създаване на услуги в общността и закриване на домовете. Анализът генерира знания и прави опит да отговори на серия от въпроси, като това колко се „пише” за деинституционализацията (количествено измерение на публикуваното и излъченото в медиите), каква е редакционната…

Вижте още

Оценка и анализ на създадените услуги за деца от закритите институции в с. Могилино, с. Горна Козница и гр. Тетевен

През 2009 г. “Надежда и дом за децата” и СНЦ „Еквилибриум” започват съвместна работа по искане на правителството за подпомагане на реформата на системата за грижа за деца чрез разработването на пилотен проект за закриване на ДМСГД. Тези организации имат необходимия опит, тъй като са участвали в закриването на дома за деца с увреждания в…

Вижте още