Превенция на сексуалното насилие над деца, ползващи социални услуги (резидентни и в общността)

В периода ноември 2016 г – декември 2017 г. Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца-НБУ реализира проект, през мрежата на Партньорство за учене и действие (инициирана по проект на БАСП „Инициатива в рамките на проект: Изкуството да информираш. Мрежа за намаляване на уязвимостта на деца от сексуална експлоатация и сексуални посегателства“, финансиран от фондация…

Вижте още

Проект PEER – участие, преживяване и овластяване на ромски млади хора

Проектът PEER дава възможност на ромски млади хора (12-18 г.) от 9 страни-членки на Европейския съюз да участват активно в процес на изследване чрез действие (action research). Целта е да се изучат и развият начините, по които тези хора могат да участват във взимането на решения и изпълнението на дейности, които засягат техния живот. Това…

Вижте още

Спиране на маргинализиране на ромите в Кюстендил чрез създаване на модел за развитие на общността

В ромския квартал в гр. Кюстендил живеят около 12 000 роми, които имат ограничен достъп до ресурси и услуги и вследствие на това страдат от типичните за маргинализираните общности проблеми: ранно отпадане от училище, безработица, здравословни проблеми, ранни бракове, престъпност, употреба на наркотици, проституция. Ръководството на общината планира да прекъсне поддържането на порочния кръг „бедност-необрaзованост-маргинализация-бедност” като…

Вижте още

От първо лице – млади хора, живели в институции, консултанти на деинституционализацията

Проектът “От първо лице – млади хора, живели в институции, консултанти на деинституционализацията” има за цел да овласти младежи, преминали през системата за закрила, като им даде възможност да участват във вземането на решения и да дадат своите препоръки за по-активна политика, насочена към децата, семействата и превенцията на разпада на семействата, както и обществената…

Вижте още