Система за мониторинг на ефекта от деинституционализацията върху деца и семейства, основана на дете-центриран подход

Проектът си поставя основната задача да създаде система за дете-центриран мониторинг на деинституционализацията, който се използва за да подкрепи  и оцени ефекта на деинституционализацията върху децата и семействата. Системата за дете-центрирания мониторинг се създава така, че да интегрира опита на професионалистите, работещи с деца и семейства, и да ги направи партньори в процеса на мониторинг. ЦЕЛ…

Вижте още

Деинституционализация „Случаят България”

България е първата страна в света, чието правителство си поставя за цел да закрие всички домове за деца в страната и да ги замести с мрежа от услуги за деца и семейства в общността. Политиката по деинституционализацията (ДИ) започва с приетата от Министерски съвет “Визия за деинституционализация на децата в България”, която изразява политическата воля…

Вижте още