От първо лице – млади хора, живели в институции, консултанти на деинституционализацията

Проектът “От първо лице – млади хора, живели в институции, консултанти на деинституционализацията” има за цел да овласти младежи, преминали през системата за закрила, като им даде възможност да участват във вземането на решения и да дадат своите препоръки за по-активна политика, насочена към децата, семействата и превенцията на разпада на семействата, както и обществената…

Вижте още

Оценка на закриването на две институции –ДМСГД в с. Широка Лъка и гр. Кюстендил

Целта на проекта е да реализира изследване, което да изучи и документира деинституционализацията в гр. Кюстендил и в с. Широка Лъка от гледна точка на ефекта от закриването на дома върху децата, родителите, заинтересованите лица от общността, политически лидери. ЦЕЛ НА ПРОЕКТА Изследването има за цел да сравни двата процеса с цел изучаване на това…

Вижте още

Изготвяне на обучения за общинска администрация и директори на социални услуги в общността за развитие на услуги за деца от домове

Проектът идентифицира основните предизвикателства в процесът на деинституционализация, като предоставя подкрепа под формата на обучения на заинтересованите общински администрации, специалисти и неправителствени организации. Крайната цел на обучителната програма е да подобри уменията, знанията и компетенциите на специалистите и местните общности, за да се намалят рисковете от неуспешно преместване на деца от специализираните институции в новите…

Вижте още

Деинституционализация „Случаят България”

България е първата страна в света, чието правителство си поставя за цел да закрие всички домове за деца в страната и да ги замести с мрежа от услуги за деца и семейства в общността. Политиката по деинституционализацията (ДИ) започва с приетата от Министерски съвет “Визия за деинституционализация на децата в България”, която изразява политическата воля…

Вижте още