Обучителната програма е предназначена за студенти с интереси в социалната сфера за работа с трайно изолирани групи и индивиди. Работната дефиниция за „трайно изолирани” са групи, подложени на изключване по повече от 2 критерия от следните: етническа принадлежност, деца, лишени от родителска грижа, увреждания,  сексуална ориентация, джендър, бежанци и мигранти.

Програмата допълва съществуващия модел на университетско образование като:

  • представя новото изискване пред социалната работа – за взаимодействие между специалисти и служби в цяла Европа;
  • предоставя знание за европейски законови разпоредби за професионални стандарти, етични норми и практики за индивидуализиране на грижата;
  • свързва теория с практика чрез прилагане на знанието към случаи от европейската практиката в социалната работа .

ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА

  • да обогати настоящата програма за обучение по помагащите професии със знания и умения за работа с трайно изолирани групи и индивиди;
  • да разшири познанията в областите на методи на работа, законодателство и етични стандарти при работата с тези групи и индивиди в европейски контекст;
  • да „екипира“ студентите с набор от знания и умения за работа по конкретни казуси от практиката, които отговарят на актуалните потребности в страната.

ДИЗАЙН НА ПРОГРАМАТА

Програмата се състои от сегменти, всеки един от които може да бъде включен в съществуващи програми. Те са фокусирани върху случаи, а структурата му отразява стъпките при работа с тях.

Програмата е разработена по проект „Подобряване на закрилата и благосъстоянието на децата чрез европейски обмен на учебни програми в сферата на закрила на детето”, финансиран от Европейска комисия – Брюксел, от преподаватели в програми по социална работа от университети от Югоизточна Европа, Англия и Шотландия.

ФОРМАТ НА ОБУЧЕНИЕТО

Работа в малка група, мултимедийна и дистанционна работа.

КООРДИНАТОРИ НА ПРОГРАМАТА: Галина Маркова, Радостина Антонова