Третата годишна регионална конференция на ChildHub ще се проведе в Тирана (Албания) на 5-6 декември и ще бъде посветена на механизми за гарантиране на качеството в областта на закрилата на детето. На конференцията ще присъстват над 50 експерта по закрила на детето – представители на държавната администрация и академичната общност – от 9 държави.
Като усилие за подобряване на ефективността на услугите за закрила на детето, конференцията ще обсъди съществуващите механизми за качество в областта на закрилата на детето и ще проучи добри практики. През последните 3 години в Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Косово, Румъния, Молдова и Сърбия успешно се реализира проектът „Център за закрила на детето за Югоизточна Европа – ChildHub„. Ежегодните регионални конференции са възможност за професионалисти да мрежуват и обменят опит.
Преди събитието бяха изготвени национални доклади, в които се анализираха механизмите за осигуряване на качеството на услугите за закрила на детето в 8 страни от региона. На конференцията ще присъстват и изследователите – автори на докладите, които ще представят докладите и ще споделят своите констатации. Заедно с водещите специалисти по закрила на детето, те ще определят добри практики. Въз основа на това представители на всяка страна ще разработят планове за действие за подобряване на механизмите за качество на закрилата на децата в тяхната страна.
Освен това ще бъде проучен опитът на две страни: минималните стандарти на Сърбия за работа с бежанци и мигранти, до голяма степен основани на минималните стандарти за закрила на детето при хуманитарни действия; и системата за мониторинг на деца в България като отговор за повишаването на качеството на грижите за децата.

България ще бъде представена от:

  • Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ (организация, изпълняваща проекта за България) в лицето на Д-р Галина Маркова и Валентина Симеонова
  • Министерство на образованието и науката в лицето на г-жа Грета Ганчева (директор дирекция „Приобщаващо образование“) и г-н Радостин Георгиев (младши експерт към дирекция „Политики за стратегическо развитие и информационно осигуряване“)
  • Нов Български Университет в лицето на гл.ас. д-р Любомир Джалев
  • Фондация „Институт за социални услуги в общността“ в лицето на г-жа Стели Петева (директор)
  • Наталия Михайлова – изследовател