Kонсултирайки се с широк набор от различни обществени групи, мрежи и неправителствени организации, УНИЦЕФ наскоро разработи документа “Прекратяване на институционализацията и укрепване на грижите за деца в семейството и общността в Европа и извън нея”. Документът цели да подчертае значението и необходимостта от процеса надеинституционализация в Европа. Този документ призовава Европейския съюз да засили своя ангажимент за подпомагане на прехода на правителствата от институционална грижа към грижи в общността в следващата финансова рамка  за периода 2021-2027 г. В предходните години водещата роля на ЕС, съчетана със силен ангажимент за реформи от страна на правителствата, гражданското общество и международните организации, доведе до конкретни резултати за децата в страните, ползващи се от Структурните и инвестиционните фондове на ЕС и Инструмента за предприсъединителна помощ на ЕС, но и допринесе за напредъка на реформите в съседните на ЕС държави.

Документът вече е представен на събитие на високо равнище – “Семейна и базирана в общността грижа за децата в цяла Европа: поуки и ангажименти за действие на национално равнище и на равнище ЕС”, свикано в Брюксел на 20 юни 2018 г. в партньорство с Европейската комисия , UNICEF ECARO и правителството на България.

Можете да намерите документа туК.