Проектът PROFUCE e насочен към подобряване на качеството на грижа за непридружените деца мигранти в държавите от Европейския съюз и адресира актуалните предизвикателства, свързани с нарастващия брой и специалната нужда от подкрепа на тези деца. Фокусът е изцяло върху приемната грижа като неразвит и недостатъчно използван ресурс за подкрепа за непридружените деца мигранти. Проектът е финансиран от Европейска комисия – Брюксел чрез Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“ (CCE-DG JUST).

ЦЕЛ

Основната цел е изграждането на капацитет за предоставяне на висококачествена подкрепа за непридружени деца мигранти чрез приемна грижа на регионално и национално ниво в България, Гърция и Италия, както и на международно ниво в рамките на ЕС. Конкретните цели включват увеличаване на броя на приемните родители, които полагат грижи за непридружени деца мигранти, и на броя на непридружените деца, настанени в приемна грижа в страните партньори по проекта; повишаване на знанията и уменията на професионалистите от социалната сфера и приемните родители да се справят със специфичните нужди на тези деца; адаптиране, интегриране и утвърждаването на модел за предоставяне на алтернативна грижа в семейна среда на непридружени деца мигранти (ALFACA).

МЕТОДОЛОГИЯ

Избраната методологията е базирана изцяло върху опита на холандската организация NIDOS в прилагането на модела на грижа ALFACA и включва поредица от обучения на професионалисти и приемни родители. В рамките на проекта осъществяването на различните негови компоненти ще бъде оценявано чрез количествени и качествени методи от изследователи на Ноу-хау центъра за алтернативни грижи за деца.

ДЕЙНОСТИ

  • Кампания за набиране на приемни родители за грижа за непридружени деца мигранти.
  • Обучение на обучители, социални работници и приемни родители за прилагане на модела ALFACA.
  • Настаняване на непридружени деца мигранти в приемни семейства и активна подкрепа за приемните родители, които полагат грижи за тях.
  • Оценка на прилагането на модела ALFACA във всяка от страните партньори по проекта с оглед на социалния и културен контекст, както и на въздействието върху децата според спецификите на техните нужди.

ПАРТНЬОРИ

Водещ партньор по проекта е Istituto degli Innocenti di Firenze (Италия) в партньорство с Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, Нов български университет (България), Национална асоциация по приемна грижа (България), Nidos Foundation (Холандия), METAdrasi – Action for Migration and Development (Гърция), Villaggio SOS di Vicenza Onlus (Италия), Община Флоренция (Италия) и Община Катания (Италия).

ПЕРИОД

Октомври 2017 – октомври 2019