Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца-НБУ проведе работна конференция в гр. Правец, посветена на разработването на мониторингова система за проследяване на ефекта от деинституционализацията върху деца и семейства, основаваща се на дете-центриран подход.

Конференцията събра експерти от държавните институции, НПО, доставчици на услуги и Нов български университет. В рамките на трите дни на конференцията те работиха в групи и разработиха количествени и качествени индикатори за мониторинг и оценка на въздействието в три основни области на деинституционализацията: водене на случай, управление на услуги и политики.

Събитието е трето от поредица конференции, фокус групи и индивидуални интервюта, посветени на дефиниране на понятието дете-центриран подход, определяне на областите на приложение и разработване на специфични индикатори за мониторинг. То се провежда в рамките на проект, финансиран от Фондация Оук и наречен “Система за дете-центриран мониторинг в ДИ”.

Във втората фаза на проекта индикаторите ще бъдат пилотирани в няколко общини, ревизирани и валидизирани. Основната методология в проекта залага на активно участие на всички заинтересовани страни в процеса на разработване на системата, включване на експертиза от практиката, академичното знание и управлението, както и диалог между секторите.