В контекста на продължаващата реформа в областта на деинституционализацията на грижата за деца в България, провеждана от 2010 г. в изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България“ и във връзка с изпълнение на целите от Актуализирания план за действие за нейното изпълнение, със Заповеди No РД01-0369/09.03.208 г. и No РД01-0918/09.05.2018 г. на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане е спряно настаняването на деца в домове за медико-социални грижи (ДМСГД) за деца и на деца до 3-годишна възраст без увреждания.

Решението  е ключово за процеса на деинституционализация. То ще предотврати уврежданията, до които животът в институции води и ще даде ново послание към здравната система и системата на услугите за деца и семейства за важността на човешката връзка в развитието на всеки – дете или възрастен.