Основната цел на изследването е да обхване мненията на всички участници на местно ниво в процеса на деинституционализация, като установи взаимодействието между тях и връзките със структурите на национално ниво. Ангажираните в различните проекти на местно ниво са относително малка група, съсредоточена върху постигането на обща цел: ефективна и успешна деинституционализация. Координацията между тях е ключова за успешната им работа, поради което методологията на проучването предполага обхващането на всички заинтересовани страни, въвлечени в този процес.

ЦЕЛИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО

 1. Да предостави  информация за координацията между всички страни на местно ниво, ангажирани с изпълнение на проектите, заложени в Плана за действие в изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България”.
 2. Да предостави анализ на информацията, на чиято основа да се  взимат обосновани решения, подпомагащи  изпълнението на Плана за действие.
 3. Да извърши оценка и сравнителен анализ на процесите на координация между различните звена, структури и екипи в общината, изпълняващи дейностите в Общинската стратегия за развитие на социалните услуги.
 4. Да препоръча начини за подобряване на комуникацията и координацията на местно ниво.

МЕТОДОЛОГИЯ

Изследването е проведено чрез дълбочинни интервюта в периода 02 май – 22 май 2012 г. в три типологично различни общини: малка (Чирпан – 8 интервюта),  средна (Русе – 11 интервюта) и голяма (София – 24 интервюта).

ПАРТНЬОРИ

Изследването е реализирано от екип на “Алфа рисърч”, като в него е потърсено мнението на служители на Отделите за закрила на детето към Дирекции „Социално подпомагане” (териториални структури на Агенцията за социално подпомагане), представители на общински администрации, ангажирани със социални услуги; представители на местни НПО, чиито предмет на дейност е развиване и предлагане на социални услуги в общността, представители на персонала работещ в услугите.

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ

 1. Координацията и комуникацията се схващат от всички интервюирани експерти  като постигане на обмен на информация чрез срещи и семинари, а не като по-дълбок процес на съгласуване, обвързване и осмисляне на дейностите по всички проекти.
 2. Наличните структури по проектите не съдействат за постигане на обща координация (смислова и по дейности) на общинско ниво. Тя е делегирана на съществуващите структури на общините, но тъй като самите проекти не предполагат ясна обвързаност между дейностите по проектите на местно ниво, местните власти не приемат координацията като ангажимен.
 3. Няма реално координирано взаимодействие между проектите на общинско ниво.
 4. Общата информираност по проектите е недостатъчна, за да осигури добра комуникация и смислова координация между тях на общинско ниво.
 5. Привличането на обществеността и по-специално на родителите, като една от най-засегнатите обществени групи, е поверено на медиите, но няма специални комуникационни средства за това.
 6. Смисълът на деинституционализацията и на проектите, които се опитват да ускорят нейната реализация, се схваща основно като преместване на децата от домовете към ползване на новите услуги, не толкова като въвличане на семействата на децата.
 7. Капацитетът на хората, на които е поверена координацията на общинско ниво, е недостатъчен, както по отношение на компетентност за управление на проекти, така и по отношение на експертност по смисъла на деинституционализацията и реформата.
 8. Медийното отразяване е изключително важно, но не влияе достатъчно за изграждане на общи нагласи и отношение сред професионалистите и гражданите към смисъла на деинституционализацията и проектите, насочени към нейното постигане.
 9. Посочените от експертите добри практики са малко. Посочени са основно съвместни обучения и семинари, както и работни срещи.

ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

2012 г.