Агенцията на Европейския съюз за основни права (FRA) организира експертна работна среща в София, посветена на правото на хората с увреждания да живеят независимо и да бъдат включени пълноценно в общността и напредъка на деинституционализацията на грижата в България. В проведените дискусии се включиха над 30 представители на националната и местна власт, доставчици на услуги, национални органи по човешките права, организации от гражданския сектор, академичните среди и хора с увреждания, които споделиха своя опит.

На срещата бяха представени резултатите от обхватно изследване на FRA за това как се реализира правото на независим живот на хората с увреждания в ЕС. В рамките на изследването са проучени видовете институции и услуги в общността за хора с увреждания във всички 28 държави-членки; процеса по разработване и прилагане на индикатори за спазване на човешките права в това отношение, както и е проведено теренно изследване в пет държави, между които и България, с цел да бъдат разбрани по-добре факторите, които помагат и пречат на деинституционализацията на грижата.

Експертите обсъдиха политическия ангажимент и плановете за деинституционализация в България, финансирането на процеса и влиянието, което той оказва върху хората с увреждания. Предизвикателствата пред процеса са свързани с овластяване на хората с увреждания; индивидуализирането на подкрепата; разширяването на възможностите за активното и смислено включване в живота на общността; промяна на нагласите; осъществяване на мониторинг върху изпълнението на поетите ангажименти с акцент върху качеството на живот на хората. Участниците в дискусиите коментираха, че придобитият от реализирането на процеса на деинституционализация на грижата за деца опит не се използва пълноценно в планирането на аналогичната реформа в грижата за възрастни, а проблемите са сходни.