Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ стартира изпълнението на нов проект „Подобряване на закрилата и благосъстоянието на децата в Европа: актуализиране на учебните  програми“, финансиран по програма  Еразъм + на Европейската комисия. Проектът е тригодишен (октомври 2015 – септември 2018) и се изпълнява в партньорство с осем университета от Югоизточна Европа и Великобритания със специализирани умения и опит в областта на социалните науки.

Проектът е разработен от международни организации и институции за висше образование, на базата на осъзнатата необходимост от последователност и общо разбиране за благосъстоянието на децата и въпросите за закрила в цяла Европа. Транс-европейските партньори са установили необходимостта от общ набор от основни модули за обучение, които да информират  професионалното  развитие в сферата на социалната работа.

Целта на проекта е да се създаде набор от модули за обучение за основни социални дейности по закрила на детето в Югоизточна Европа. Разработения пакет от модули за обучение ще се включи в местните програми за висше образование. Целта е да се повишат компетенциите и информираността на социалните работници и сродни специалисти по закрила на детето, което да подобри качеството на предоставянето на услуги за деца в неравностойно положение, в рамките на и между различните държави. Обмяната на опит ще увеличи капацитета и професионализма на специалистите, за да се отговори на предизвикателствата по закрилата и благосъстоянието на децата в глобализирания свят.

Идентифицираните модули включват:

  • Базирана на умения практика / оценка на риска (включително онлайн е-обучение)
  • Базирани на доказателства ефективни умения / практика на мониторинг
  • Мулти -дисциплинарна работа / мулти-дисциплинарен подход (включително с деца и семейства)
  • Работа с труднодостъпни деца / семейства
  • Транснационална социална работа (вкл. проблемите на бедността, културата и миграцията)

Проектът включва осем университета със специализирани области на умения и опит –  Университет на Стърлинг, Шотландия, Държавен педагогически университет в Кишинев, Молдова, Белградски университет, Сърбия, Университет Букурещ, Румъния, Нов Български Университет, България, Университет на Кент, Великобритания, Университет на Прищина, Косово, Университет на Тирана, Албания. Terre dеs Hommes, Фондация “Лозана” в Унгария е местен координатор със силни общоевропейски работни отношения, подържа мрежи в Югоизточна Европа и добро разбиране на проблемите и спецификите, които могат да възникнат. Университетите-партньори представляват ключови институции за обучение и изследователска дейност в сферата на благосъстоянието на децата и закрилата в съответните страни.