Департамент „Здравеопазване и социална работа“ към Нов български университет обявява МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „ПСИХОСОЦИАЛНИ ИНТЕРВЕНЦИИ С ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА“ , която стартира през учебната 2018/ 2019 г.

Програмата има за цел да подготви бъдещи специалисти и да повиши уменията на настоящи специалисти в работа с деца и семейства. Студентите ще имат възможността в рамките на програмата да придобият широк спектър от съвременни знания, да усвоят умения и да изучат иновативни методи/интервенции за работа със специфични групи деца, които са се наложили в практиката в Европа и България през последните 15 години.

Програмата е предназначена както за хора с опит в работа с деца и семейства в социални услуги, в системата за закрила на детето и в системата на училищното и предучилищно образование, така и за специалисти от други области, мотивирани да усвоят умения за работа с деца в риск и управление на услуги за деца в риск.

Цел на програмата е студентите да придобият знания и умения за прилагане на метода „Работа по случай“. Затова фокус на обучението е осигуряване на стаж с деца и семейства в риск под професионална супервизия. В стажа студентите ще интегрират преподадени теории. Студентите ще развият умения за управление на екипни процеси, интервенции и менторство в социалната работа.

Програмата е развита в сътрудничество с международен консултативен съвет.

Обучението е с продължителност три семестъра. Цената на един семестър е 1 300 лв. Студентите ще могат да кандидатстват за осигуряване на платен стаж към неправителствени, общински и държавни организации с цел частично покриване на разходите.


Лидерската програма „Психо-социални интервенции с деца и семейства“ има за цел да формира професионалисти в социалната сфера с общи стандарти за качество в областите:

  • Директна работа с хора.
  • Изследвания.
  • Преподаване и супервизия.

Програмата събира колеги с различен опит в социалната сфера, които в атмосфера на равнопоставеност и диалог, могат да обсъждат своя опит и да се учат от него. В тази програма преподаватели и студенти ще бъдат партньори, без това да отмени отговорността на преподавателите към студентите да поддържат процес на учене, зачитане на индивидуалния план на всеки студент, качество на предложеното знание,  гарантиране усвояването на умения чрез супервизия.

Затова темите в заявката за прием, с която ще кандидатствате към програмата,   целят да се запознаем с опита Ви, с целите, които си поставяте в обучението, с идеите за проекти в развитието на социалната сфера, които искате да разработите в хода на обучението, с очакванията Ви към преподавателския екип.

Попълнете електронната заявка за прием  по-долу и прикачете автобиографията си. 

Комисията ще се запознае с документите и ще се свърже с Вас за провеждане на индивидуално интервю за прием в програмата.

Комисия за прием:

Д-р Галина Маркова – тел: 0882 441 271; ел. поща: galina.markova.khc@gmail.com

Др Антоанета Матеева – тел: 0898 970 582; ел. поща: mateeva.antoaneta@gmail.com

Радостина Антонова – тел: 0888 770 281; ел. поща: radostina@knowhowcentre.org


ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОГРАМАТА


СТИПЕНДИИ И ПЛАТЕНИ СТАЖОВЕ

Ноу-хау центърът за алтернативна грижа за деца предоставя на студенти от първи курс на магистърска програма „Психо-социални интервенции с деца и семейства”:

  • 1 стипендия за първия учебен семестър на академичната 2018-2019 година в размер на една семестриална такса.
  • 2 платени стажа, всеки от които покрива една семестриална такса.

За подробна информация относно условията за кандидатстване за стипендия или платен стаж може да се обърнете към членовете на комисията за прием в програмата:

Д-р Галина Маркова – тел: 0882 441 271; ел. поща: galina.markova.khc@gmail.com

Др Антоанета Матеева – тел: 0898 970 582; ел. поща: mateeva.antoaneta@gmail.com

Радостина Антонова – тел: 0888 770 281; ел. поща: radostina@knowhowcentre.org


ЗАЯВКА ЗА ПРИЕМ В МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА 

Прикачете своята автобиография

1. ОПИТ:
(Опишете дейност от Вашата работа, постигнала или имала потенциал да постигне автономност на хората, на които сте помагали чрез директна работа, администрация, консултиране, преподаване или проект. Анализирайте факторите, които смятате, че са допринесли за този резултат или развитие.)

2. ОБЛАСТИ НА РАЗВИТИЕ:
(Представете онази част от опита си, която смятате за най-успешна. Представете и областите от знания, умения и нагласи, които искате да развиете в програмата. Това могат да бъдат специфични умения за работа с определени уязвими групи, знания в различни области от работата с хора)

3. ПРОЕКТИ, КОИТО В РАМКИТЕ НА ПРОГРАМАТА МОЖЕТЕ ДА РАЗВИЕТЕ:
(Тези проекти могат да бъдат изследователски, може да са свързани с определена група хора, които ползват услуги или с промени в политиките и управлението на службите)

4. ОЧАКВАНИЯ КЪМ ПРЕПОДАВАТЕЛСКИЯ ЕКИП:
(Представете своите очаквания към преподаването. Те могат да бъдат свързани със стила на преподаване, с Ваши идеи за практики, презентации, проекти, които да се включват в обучителния процес)

________
Комисията ще се запознае с документите и ще се свърже с Вас за провеждане на индивидуално интервю за прием в програмата. ИНДИВИДУАЛНИТЕ ИНТЕРВЮТА ЗА ПРИЕМ ще се проведат в периода 1-15 септември 2018 г.
________